ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

Animal Clinical Nutrition Animal nutritionAvian Primordial Germ Cellbiochemical parametersBioinformaticsbiomarkerblood chemistry profilebroilerbuffaloCaninecardiac markerscDNAchemoattractantChickenCryopreservationCultureDigestibilitydogsduckEncephalitozoon cuniculiEpitopesimmunityIn vitro digestibilityInsectinsectsinterferon-gammalactic acid bacteriaLeptinleptin receptorLeptospira leptospirosisLeucine Rich RepeatLeucine-Rich RepeatLeucine-Rich Repeat (LRR)liver enzymeMeat rabbitmitogen-activated protein kinase/extracellular signal-regulated kinaseMolecular cloningmutationnative cattleNRAMP1NutritionParticipatory approachPCRphagocytosispolymorphismPrevalencePrimordial germ cellProduction networkquailsrabbitRecombinant proteinreservoirSLC11A1stem cell factorsubunit vaccinetilapiatilapia lake virustroponin Tvaccineกระต่ายกระต่ายเนื้อการเพาะเลี้ยงการย่อยได้การย่อยได้ในหลอดทดลองการย่อยในหลอดทดลองการสัมภาษณ์แบบมีส่วนร่วมไก่เนื้อไก่พื้นเมืองไทยความชุกเคมีโลหิตเครือข่ายการผลิตโคนมจิ้งหรีดซีรัมโปรตีนเซลล์ต้นกำเนิดเซลล์สืบพันธุ์ต้นกำเนิดแถบ/แผ่นตรวจสอบโรค (strip test)นาโนเทคโนโลยีปลานิลเป็ดโปรตีนโปรตีน KU_SEJ_LRR_2271โภชนศาสตร์สัตว์โภชนาศาสตร์สัตว์แมลงรีคอมบิแนนท์โปรตีนโรคเลปโตสไปโรซีสโรคสัตว์สู่คนเลปโตสไปราเลปโตสไปร่าเลปโตสไปโรซีสวัคซีนสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนสารกำหนดชีวภาพสุนัขไทยพันธุ์บางแก้วหนอนแมลงวันลายแหล่งรังโรคเอนไซม์จากตับฮอร์โมนโปรแลคติน

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน)

Avata

นาย สมหมาย หอมสวาท

sommai.h@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2942-8751-9

Avata

นางสาว นุช พึ่งโพธิ์สภ

nuch.p@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2942-8751-9

Avata

ดร. พัชรพร กรมขันธ์, อาจารย์

pudcharaporn.k@nontri.ku.ac.th, โทร. 025797538

Avata

ดร. ธัชกร เลิศวรรณการ, อาจารย์

fvettol@ku.ac.th, โทร. 02-7971900 ต่อ 4403


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 13 คน (รองศาสตราจารย์ 2 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน, อาจารย์ 6 คน, นักวิทยาศาสตร์ 3 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 22 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 19 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 105 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 50 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 76 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 46 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 31 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ประสานงาน 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 21 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 254 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 149 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 105 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 8 เรื่อง (Unknown 8 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 68 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 62 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 4 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 15 รางวัล (เกียรติบัตร 2 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 รางวัล, ประชุมวิชาการ 8 รางวัล)