Person Image

  Education

  • สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2557
  • วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (สรีรวิทยาการสัตว์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2563

  Expertise Cloud

  anaemiaanemiaAntibiotic susceptibilityantivirusBacterial Infectionscage culturecardiac time intervalsCytotoxicityddPCRdiagnosisdogsearthen pondelectrocardiographyEmerging bacterial diseasesemerging diseases emerging pathogensenvironmental RNAepidemiological studyfish cellsfish welfareGiant snakeheadhaematologymanagementMAPK ERKMitochondriamitochondrial damagemitogen-activated protein kinase/extracellular signal-regulated kinaseMMVDMortalitymultiplex PCRmyocardial performance indexpathogenesispathological changesphonocardiographypolymicrobial infectionsquantificationred hybrid tilapiaribavirinSnakeskin gouramiStreptococcus agalactiaesystolic performance indexTei indexThai aquacultureTialpiatilapiatilapia farmtilapia farmingtilapia lake virusTilapia lake virus (TiLV)Tilapia tilapinevirusTilapia virusesTiLVTransmission Electron Microscopy (TEM)viral replicationwater epidemiologyWelfarewelfare assessmentการกระตุ้นสัญญาณการบำบัดกาเล็กติน-๓ชีวเคมีของเซลล์ชีววิทยาสังเคราะห์เซลล์ต้นกำเนิดปลานิลแมวโรคกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติชนิดหนาตัวโรงงานเซลล์แบคทีเรียเลือดไวรัสทิลาเปียเลคสรีรวิทยาการสัตว์สารชีวภัณฑ์มูลค่าสูง

  Interest

  สรีรวิทยาการสัตว์, ชีวเคมีของเซลล์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 6422 ชั้น 4 อาคารเรียนและปฎิบัติการ
   • ห้องห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยา ชั้น 3 อาคารเรียนและปฎิบัติการ
   • ห้องห้องปฏิวัติการทางสรีรวิทยา ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการ

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 13 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 6 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 7 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Tilapia lake virus (TiLV) causes severe anaemia and systemic disease in tilapiaTurner J.K., Sakulpolwat S., Sukdanon S., Lertwanakarn T., Waiyamitra P., Piewbang C., Pierezan F., Techangamsuwan S., Soto E., Surachetpong W.2023Journal of Fish Diseases
  8
  2Suppression of cardiomyocyte functions by β-CTX isolated from the Thai king cobra (Ophiophagus hannah) venom via an alternative methodLertwanakarn T., Suntravat M., Sanchez E.E., Boonhoh W., Solaro R.J., Wolska B.M., Martin J.L., de Tombe P.P., Tachampa K.2020Journal of Venomous Animals and Toxins Including Tropical Diseases
  26
  7
  3Antiviral activity of ribavirin against tilapia tilapinevirus in fish cellsLertwanakarn T., Trongwongsa P., Yingsakmongkol S., Khemthong M., Tattiyapong P., Surachetpong W.2021Pathogens
  10(12)
  7
  4Novel Approach to Assess Cardiac Function Using Systolic Performance and Myocardial Performance Indices From Simultaneous Electrocardiography and Phonocardiography Recordings in Dogs With Various Stages of Myxomatous Mitral Valve DiseaseGicana K.R.B., Gicana K.R.B., Lertwanakarn T., Tachampa K.2021Frontiers in Veterinary Science
  8
  3
  5Effects of coenzyme Q10 supplementation on cardiac troponin i level, heart rate variability, and echocardiographic profiles in canine with myxomatous degenerative mitral valve disease: A pilot studyTachampa K., Lertwanakarn T., Atchariyasakchai P., Pumpitakkul V., Kireewan S., Buranakarl C.2018Thai Journal of Veterinary Medicine
  48(3),pp. 443-452
  3
  6The Modulation of Immune Responses in Tilapinevirus tilapiae-Infected Fish Cells through MAPK/ERK SignallingLertwanakarn T., Khemthong M., Tattiyapong P., Surachetpong W.2023Viruses
  15(4)
  2
  7Tilapia lake virus causes mitochondrial damage: a proposed mechanism that leads to extensive death in fish cellsRaksaseri P., Lertwanakarn T., Tattiyapong P., Kijtawornrat A., Klomkleaw W., Surachetpong W.2023PeerJ
  11
  1
  8Tilapia lake virus infection disrupts the gut microbiota of red hybrid tilapia (Oreochromis spp.)Paimeeka S., Tangsongcharoen C., Tangsongcharoen C., Lertwanakarn T., Setthawong P., Bunkhean A., Tangwattanachuleeporn M., Surachetpong W.2024Aquaculture
  586
  0
  9Assessment of Tilapia (Oreochromis spp.) Welfare in the Semi-Intensive and Intensive Culture Systems in ThailandLertwanakarn T., Purimayata T., Luengyosluechakul T., Grimalt P.B., Pedrazzani A.S., Quintiliano M.H., Surachetpong W.2023Animals
  13(15)
  0
  10Negative inotropic mechanisms of β-cardiotoxin in cardiomyocytes by depression of myofilament ATPase activity without activation of the classical β-adrenergic pathwayLertwanakarn T., Suntravat M., Sánchez E.E., Wolska B.M., Solaro R.J., de Tombe P.P., de Tombe P.P., Tachampa K.2021Scientific Reports
  11(1)
  0