Person Image

  Education

  • PhD (Immunology), University of California, Davis, USA, 2553
  • MSc (Pathobiology), University of Arizona, USA, 2548
  • สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2543

  Expertise Cloud

  antibioticsAntibodyantiviral responseaquaculturebiosecurityclinical signsCoinfectiondiseaseDisinfectantsefficacyEmerging diseaseepidemiologyERK MAPKgiant gouramihorizontal transmissionmiR-29amucusNile tilapiaPathogenic bacteriapcrporcinepotencyprobioticsPRRSPRRSVpublic healthqpcrRT-LAMPRT-qPCRSusceptibilityswine porcine circovirus type 2 immunitySyncytial hepatitisTaqMantilapiaTilapia lake virusTilapia parvovirusTilapia tilapinevirusTiLVTinmanTiPVtransmission dynamicsType I interferonUKUnited Statesupdatevaccinevertical transmissionVeterinary Microbiologyvibriosisvirulence genesviruswarm water fishWeightWhite shrimp (Litopenaeus vannamei)within-farm prevalenceZamostianoZearalenonezebrafishZebrafish larvaeการกระตุ้นภูมิคุ้มกันการกระตุ้นสัญญาณการก่อโรคการเกษตรการแข่งขันการคงอยู่การควบคุมการจัดการความเสี่ยงการตรวจการตัดต่อทางพันธุกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการแยกการละลายได้การเลี้ยงแบบหนาแน่นความไวต่อยาคุณภาพน้ำเครื่องตรวจวัดการเรืองแสงเชื้อทิลาเปียพาร์โวไวรัสเซลล์เจ้าบ้าน แบคทีเรีย อี โคไลเซลล์ต้นกำเนิดเซลล์เพาะเลี้ยงเซลล์สุกรดีเอนเอตัวพาขนาดเล็กทิลาเปียเลคทิลาเปียเลคไวรัสเทคโนโลยีชีวภาพนักวิจัยขั้นสูงน้ำเสียเนื้อปลาปลาทับทิมปลานิลปลานิลแดงภูมิคุ้มกันระดับการแสดงออกโรคอุบัติซ้ำโรคอุบัติใหม่วัคซีนสร้างความพร้อมสัตว์น้ำอาหาร

  Interest

  Immunology, Vaccine, Aquatic Animal Diseases, Veterinary Microbiology

  Administrative Profile


   Resource


   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 21 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 15 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
   • ทุนนอก 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 83 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 55 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 28 เรื่อง)
   • ทรัพย์สินทางปัญญา 4 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 71 เรื่อง (เชิงวิชาการ 47 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 14 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 10 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 23 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 22 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Susceptibility of Tilapia Lake Virus to buffered Povidone-iodine complex and chlorineSoto E., Yun S., Surachetpong W.2019Aquaculture
   512
   8
   2Minimal risk of tilapia lake virus transmission via frozen tilapia filletsThammatorn W., Rawiwan P., Surachetpong W.2019Journal of Fish Diseases
   42(1),pp. 3-9
   14
   3Immunological insights into the resistance of Nile tilapia strains to an infection with tilapia lake virusAdamek M., Rebl A., Matras M., Lodder C., El Rahman S., Stachnik M., Rakus K., Bauer J., Falco A., Jung-Schroers V., Piewbang C., Techangamsuwan S., Surachetpong W., Reichert M., Tetens J., Steinhagen D.2022Fish and Shellfish Immunology
   124,pp. 118-133
   0
   4Intragastric and intracoelomic injection challenge models of tilapia lake virus infection in Nile tilapia (Oreochromis niloticus L.) fingerlingsPierezan F., Yun S., Surachetpong W., Soto E.2019Journal of Fish Diseases
   42(9),pp. 1301-1307
   9
   5Probiotics modulate tilapia resistance and immune response against tilapia lake virus infectionWaiyamitra P., Zoral M.A., Saengtienchai A., Luengnaruemitchai A., Decamp O., Gorgoglione B., Surachetpong W.2020Pathogens
   9(11),pp. 1-15
   10
   6Effect of oxidized soybean oil on the immune response to porcine reproductive and respiratory syndrome modified live virus vaccine in nursery pigsBoonsoongnern A., Boonsoongnern A., Jirawattanapong P., Surachetpong W., Boonsoongnern P., Poolperm P.2019Thai Journal of Veterinary Medicine
   49(3),pp. 265-271
   0
   7Experimental infection of Tilapia Lake Virus (TiLV) in Nile tilapia (Oreochromis niloticus) and red tilapia (Oreochromis spp.)Tattiyapong P., Dachavichitlead W., Surachetpong W.2017Veterinary Microbiology
   207,pp. 170-177
   75
   8Expression of miR-29, miR-125, and miR-181 in the anterior kidneys of streptococcus-infected nile tilapia (Oreochromis niloticus)Chiachanpongse D., Roongsitthichai A., Surachetpong W.2018Japanese Journal of Veterinary Research
   66(3),pp. 165-176
   2
   9Roles of water quality and disinfectant application on inactivation of fish pathogenic Streptococcus agalactiae with povidone iodine, quaternary ammonium compounds and glutaraldehydeMon-on N., Surachetpong W., Mongkolsuk S., Mongkolsuk S., Sirikanchana K., Sirikanchana K.2018Journal of Fish Diseases
   41(5),pp. 783-789
   8
   10Uncovering the first occurrence of Tilapia parvovirus in Thailand in tilapia during co-infection with Tilapia tilapinevirusYamkasem J., Tattiyapong P., Gorgoglione B., Surachetpong W.2021Transboundary and Emerging Diseases
   6
   11Virucidal effects of common disinfectants against tilapia lake virusJaemwimol P., Sirikanchana K., Sirikanchana K., Tattiyapong P., Mongkolsuk S., Mongkolsuk S., Surachetpong W.2019Journal of Fish Diseases
   42(10),pp. 1383-1389
   8
   12Viewpoint: Sars-cov-2 (the cause of covid-19 in humans) is not known to infect aquatic food animals nor contaminate their productsBondad-Reantaso M.G., Mackinnon B., Bin H., Bin H., Jie H., Tang-Nelson K., Surachetpong W., Alday-Sanz V., Salman M., Brun E., Karunasagar I., Hanson L., Sumption K., Barange M., Lovatelli A., Sunarto A., Fejzic N., Subasinghe R., Mathiesen Á.M., Shariff M.2020Asian Fisheries Science
   33(1),pp. 74-78
   11
   13Comparison of reverse transcription polymerase chain reaction methods for the detection of tilapia lake virusYamkasem J., Tattiyapong P., Surachetpong W.2020Bulletin of the European Association of Fish Pathologists
   40(6),pp. 229-239
   0
   14Tilapia develop protective immunity including a humoral response following exposure to tilapia lake virusTattiyapong P., Dechavichitlead W., Waltzek T.B., Surachetpong W.2020Fish and Shellfish Immunology
   106,pp. 666-674
   16
   15Dual infections of tilapia parvovirus (TiPV) and tilapia lake virus (TiLV) in multiple tilapia farms: Their impacts, genetic diversity, viral tropism, and pathological effectsPiewbang C., Tattiyapong P., Khemthong M., Lachroje S., Boonrungsiman S., Kasantikul T., Surachetpong W., Techangamsuwan S.2022Aquaculture
   550
   0
   16Coinfection of tilapia lake virus and Aeromonas hydrophila synergistically increased mortality and worsened the disease severity in tilapia (Oreochromis spp.)Nicholson P., Mon-on N., Jaemwimol P., Tattiyapong P., Surachetpong W.2020Aquaculture
   520
   32
   17Efficacy of pcDNA-Alp1 DNA vaccine against Streptococcus agalactiae in Nile tilapia (Oreochromis niloticus)Inthasaeng P., Unajak S., Areechon N., Hirono I., Surachetpong W.2018Thai Journal of Veterinary Medicine
   48(2),pp. 279-288
   1
   18Evidence of potential vertical transmission of tilapia lake virusYamkasem J., Tattiyapong P., Kamlangdee A., Surachetpong W.2019Journal of Fish Diseases
   42(9),pp. 1293-1300
   28
   19Molecular characterization and expression analysis of miR-29a in porcine cells and porcine reproductive and respiratory syndrome virus infected peripheral blood mononuclear cellsSurachetpong W., Nantakhruea S., Lekcharoensuk P.2014Thai Journal of Veterinary Medicine
   44(1),pp. 125-132
   1
   20Pathogenesis and immune response of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) exposed to Tilapia lake virus by intragastric routePierezan F., Yun S., Piewbang C., Surachetpong W., Soto E.2020Fish and Shellfish Immunology
   107,pp. 289-300
   8
   21Tilapia lake virus: The story so farSurachetpong W., Roy S.R.K., Nicholson P.2020Journal of Fish Diseases
   43(10),pp. 1115-1132
   35
   22Expressions of miR-155 and miR-181 and predictions of their structures and targets in pigs (Sus scrofa)Ninsuwon J., Waiyamitra P., Roongsitthichai A., Surachetpong W.2020Veterinary World
   13(8),pp. 1667-1673
   1
   23Infection of tilapia tilapinevirus in mozambique tilapia (Oreochromis mossambicus), a globally vulnerable fish speciesWaiyamitra P., Piewbang C., Techangamsuwan S., Liew W.C., Surachetpong W.2021Viruses
   13(6)
   7
   24Rapid detection of tilapia lake virus using a one-step reverse transcription loop-mediated isothermal amplification assayPhusantisampan T., Tattiyapong P., Mutrakulcharoen P., Sriariyanun M., Surachetpong W.2019Aquaculture
   507,pp. 35-39
   15
   25Persistence of Tilapia tilapinevirus in fish rearing and environmental water and its ability to infect cell lineYamkasem J., Prasartset T., Tattiyapong P., Sirikanchana K., Mongkolsuk S., Soto E., Surachetpong W.2022Journal of Fish Diseases
   0
   26Outbreaks of tilapia lake virus infection, Thailand, 2015–2016Surachetpong W., Janetanakit T., Nonthabenjawan N., Tattiyapong P., Sirikanchana K., Sirikanchana K., Amonsin A.2017Emerging Infectious Diseases
   23(6),pp. 1031-1033
   108
   27Analysis of miRNA-29a expression in porcine peripheral blood mononuclear cells using quantitative reverse transcription polymerase chain reactionNantakhruea S., Lekcharoensuk P., Surachetpong W.2013Thai Journal of Veterinary Medicine
   43(4),pp. 595-600
   3
   28Tilapia Lake Virus-Induced Neuroinflammation in Zebrafish: Microglia Activation and Sickness BehaviorMojzesz M., Widziolek M., Adamek M., Orzechowska U., Podlasz P., Prajsnar T.K., Pooranachandran N., Pecio A., Michalik A., Surachetpong W., Chadzinska M., Rakus K.2021Frontiers in Immunology
   12
   4
   29Non-lethal sampling for Tilapia Lake Virus detection by RT-qPCR and cell cultureLiamnimitr P., Thammatorn W., U-thoomporn S., Tattiyapong P., Surachetpong W.2018Aquaculture
   486,pp. 75-80
   36
   30Development and application of TaqMan probe-based quantitative PCR assays for the detection of tilapia parvovirusYamkasem J., Tattiyapong P., Surachetpong W.2021Journal of Fish Diseases
   1
   31A TaqMan RT-qPCR assay for tilapia lake virus (TiLV) detection in tilapiaWaiyamitra P., Tattiyapong P., Sirikanchana K., Sirikanchana K., Mongkolsuk S., Mongkolsuk S., Nicholson P., Surachetpong W.2018Aquaculture
   497,pp. 184-188
   25
   32Expression of miR-29a and IFN-γ in pigs vaccinated with modified live PRRS vaccineNantakhruea S., Aunjangwang N., Aunjangwang N., Limsivilai O., Surachetpong W., Surachetpong W.2017Thai Journal of Veterinary Medicine
   47(2),pp. 273-278
   0
   33Improvement of PCR method for the detection of monodon baculovirus (MBV) in penaeid shrimpSurachetpong W., Poulos B., Tang K., Lightner D.2005Aquaculture
   249(1-4),pp. 69-75
   21
   34ERK MAPK signaling pathway regulates porcine circovirus type 2 replication in peripheral blood mononuclear cellsSurachetpong W., Nantakhruea S., Inthasaeng P., Lekcharoensuk P.2018Thai Journal of Veterinary Medicine
   48(2),pp. 171-178
   0
   35Weight-dependent susceptibility of tilapia to tilapia lake virus infectionRoy S.R.K., Yamkasem J., Tattiyapong P., Surachetpong W.2021PeerJ
   7
   3
   36Susceptibility of important warm water fish species to tilapia lake virus (TiLV) infectionJaemwimol P., Rawiwan P., Tattiyapong P., Saengnual P., Kamlangdee A., Surachetpong W.2018Aquaculture
   497,pp. 462-468
   35
   37Effects of sample preservation and storage times on the detection of tilapia lake virus (TiLV) RNA in tilapia tissuesRawiwan P., Khemthong M., Tattiyapong P., Huchzermeyer D., Surachetpong W.2021Aquaculture
   533
   1
   38Reactive oxygen species-dependent cell signaling regulates the mosquito immune response to Plasmodium falciparumSurachetpong W., Pakpour N., Cheung K., Luckhart S.2011Antioxidants and Redox Signaling
   14(6),pp. 943-955
   41
   39Feline morbillivirus-1 in dogs with respiratory diseasesPiewbang C., Wardhani S.W., Dankaona W., Yostawonkul J., Boonrungsiman S., Surachetpong W., Kasantikul T., Techangamsuwan S.2021Transboundary and Emerging Diseases
   2
   40Susceptibility of ornamental African cichlids Aulonocara spp. to experimental infection with Tilapia lake virusYamkasem J., Piewbang C., Techangamsuwan S., Pierezan F., Soto E., Surachetpong W.2021Aquaculture
   542
   5
   41Diagnostic sensitivity of pooled samples for the detection of tilapia lake virus and application to the estimation of within-farm prevalenceYamkasem J., Roy S.R.K., Khemthong M., Gardner I.A., Surachetpong W.2020Transboundary and Emerging Diseases
   3
   42Anopheles stephensi p38 MAPK signaling regulates innate immunity and bioenergetics during Plasmodium falciparum infectionWang B., Pakpour N., Napoli E., Drexler A., Glennon E., Surachetpong W., Cheung K., Aguirre A., Klyver J., Lewis E., Eigenheer R., Phinney B., Giulivi C., Luckhart S.2015Parasites and Vectors
   8(1)
   14
   43Assessing the effect of probiotics on tilapia lake virus-infected tilapia: Transmission and immune responseYang Y.F., Yamkasem J., Surachetpong W., Lin Y.J., You S.H., Lu T.H., Chen C.Y., Wang W.M., Liao C.M.2022Journal of Fish Diseases
   0
   44Development and validation of a reverse transcription quantitative polymerase chain reaction for tilapia lake virus detection in clinical samples and experimentally challenged fishTattiyapong P., Sirikanchana K., Sirikanchana K., Surachetpong W.2018Journal of Fish Diseases
   41(2),pp. 255-261
   51
   45Tilapia lake virus immunoglobulin G (TiLV IgG) antibody: Immunohistochemistry application reveals cellular tropism of TiLV infectionPiewbang C., Tattiyapong P., Techangamsuwan S., Surachetpong W.2021Fish and Shellfish Immunology
   116,pp. 115-123
   2
   46Antiviral response of adult zebrafish (Danio rerio) during tilapia lake virus (TiLV) infectionRakus K., Mojzesz M., Widziolek M., Pooranachandran N., Teitge F., Surachetpong W., Chadzinska M., Steinhagen D., Adamek M.2020Fish and Shellfish Immunology
   101,pp. 1-8
   16
   47Antiviral activity of ribavirin against tilapia tilapinevirus in fish cellsLertwanakarn T., Trongwongsa P., Yingsakmongkol S., Khemthong M., Tattiyapong P., Surachetpong W.2021Pathogens
   10(12)
   0
   48MAPK ERK signaling regulates the TGF-bβ1-dependent mosquito response to plasmodium falciparumSurachetpong W., Singh N., Cheung K., Luckhart S.2009PLoS Pathogens
   5(4)
   64
   49Type I interferon-dependent response of zebrafish larvae during tilapia lake virus (TiLV) infectionWidziolek M., Janik K., Mojzesz M., Pooranachandran N., Adamek M., Pecio A., Surachetpong W., Levraud J.P., Boudinot P., Chadzinska M., Rakus K.2021Developmental and Comparative Immunology
   116
   2
   50Detection of tilapia lake virus using conventional rt-pcr and sybr green rt-qpcrNicholson P., Rawiwan P., Surachetpong W.2018Journal of Visualized Experiments
   2018(141)
   21
   51Risk assessment of methamidophos on non - target freshwater fish tilapia (Oreochromis niloticus)Wongtavatchai J., Subhachalat P., Surachetpong W., Ruangpan L., Tangtrongpiros J.2002Fisheries Science
   68,pp. 1257-1258
   0
   52Genomic Characterization of Tilapia Lake Virus Isolates Recovered from Moribund Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) on a Farm in the United StatesAhasan M., Ahasan M., Keleher W., Giray C., Perry B., Surachetpong W., Nicholson P., Al-Hussinee L., Subramaniam K., Waltzek T.2020Microbiology Resource Announcements
   9(4)
   18
   53Reverse transcription loop-mediated isothermal amplification (RT-LAMP) assay for the specific and rapid detection of tilapia lake virusPhusantisampan T., Rawiwan P., Roy S.R.K., Sriariyanun M., Surachetpong W.2020Journal of Visualized Experiments
   2020(159)
   0