Person Image

  Education

  • PhD (Immunology), University of California, Davis, USA, 2553
  • MSc (Pathobiology), University of Arizona, USA, 2548
  • สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2543

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 24 11 0 0
  2023 หน่วยวิจัยเฉพาะทางโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำในสัตว์น้ำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
  2023 ระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 16 6 0 0
  2022 ข้อมูลโปรตีโอมิกส์ในปลาที่ติดเชื้อไวรัสอุบัติใหม่: การค้นหาโปรตีนเพื่อใช้จัดการโรคที่เป็นปัญหาระดับโลกในปลานิล (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2565) ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 0 0 0 0
  2022 ระบาดวิทยาและความสามารถในการก่อโรคของเชื้อพาร์โวไวรัสชนิดใหม่ในปลานิลแดง (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2565) ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาวัคซีนและศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อไวรัสทิลาเปียเลค หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
  2020 การพัฒนาวัคซีนและศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อไวรัสทิลาเปียเลค หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 5 0 0 0
  2017 TILAVAC: วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสอุบัติใหม่ในปลานิลและปลานิลแดง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของเซลล์สุกรที่ติดเชื้อ porcine circovirus type 2 ผ่านระบบสื่อสาร ERK MAPK หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 28 Project 33 18 3 0
  2022 หน่วยวิจัยเฉพาะทางโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำในสัตว์น้ำ ภายใต้โครงการระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร (ปีที่2) หัวหน้าโครงการ พัฒนานักวิจัย (โครงการระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร ปีที่2) 4 6 0 0
  2022 การพัฒนาวัคซีนและศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อไวรัสทิลาเปียเลค หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2021 การพัฒนานาโนวัคซีนสำหรับการป้องกันโรคติดเชื้อทิลาเปียเลคไวรัสในปลานิล หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 5 4 0 0
  2021 การพัฒนาวิธีการตรวจโรคไวรัสอุบัติใหม่และแยกเชื้อทิลาเปียพาร์โวไวรัสในฟาร์ม ปลานิลและปลานิลแดง หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 3 0 0 0
  2021 หน่วยวิจัยเฉพาะทางโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำในสัตว์น้ำ ภายใต้โครงการระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร (ปีที่1) หัวหน้าโครงการ พัฒนานักวิจัย (โครงการระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร ปีที่1) 0 0 0 0
  2021 การกระตุ้นสัญญาณ MAPK/ERK จากเนื้อเยื่อสมองปลานิลที่ติดเชื้อไวรัสทิลาเปียเลค ที่ปรึกษาโครงการ ทุนสนับสนุนบ่มเพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2021 การจำแนกลักษณะทางอณูชีววิทยา ความรุนแรงในการก่อโรค และความไวยาของเชื้อสเตรปโตคอคคัสที่ระบาดในปลาสลิดที่เลี้ยงแบบหนาแน่นในประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดแบบพกพาเพื่อระบุการปนเปื้อนของน้ำเสียจากสิ่งปฏิกูลของมนุษย์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาวัคซีนและศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อไวรัสทิลาเปียเลค (ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง เริ่มปี 2563) หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 3 0 0 0
  2020 การพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์เพื่อเพิ่มจำนวนเชื้อไวรัสทิลาเปียเลคสำหรับผลิตวัคซีน หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 2 0 0 0
  2018 การพัฒนาวิธีตรวจโรค Tilapia Lake Virus ด้วยตัวอย่างที่ไม่ต้องทำลายปลา หัวหน้าโครงการ ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร (CASAF) สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 1 0 0
  2018 การศึกษาการก่อโรค tilapia lake virus ในปลาน้ำจืดชนิดต่างๆ หัวหน้าโครงการ ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร (CASAF) สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 0 0 0
  2018 การศึกษาระยะเวลาและความคงตัวของเชื้อไวรัสทิลาเปียเลคในเนื้อปลานิลแดง หัวหน้าโครงการ เงินรายได้คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 1 0 0
  2017 การทดสอบประสิทธิภาพวัคซีนป้องกันเชื้อ Tilapia Lake Virus ในภาคสนาม หัวหน้าโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 1 1 0
  2017 TILAVAC วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสอุบัติใหม่ในปลานิลและปลานิลแดง หัวหน้าโครงการ โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการขับเคลื่อน Thailand 4.0 0 0 1 0
  2017 การพัฒนากรรมวิธีการเพิ่มการละลายได้ของโปรตีนแอนติเจนรีคอมบิแนนท์โปรตีน KU_Sej_LRR_2012 ผลิตจากเซลล์เจ้าบ้าน แบคทีเรีย อี โคไล ผู้ร่วมวิจัย Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 0 0 0
  2017 การศึกษาเภสัชกรรมสมมูลของยาปฏิชีวนะในปลานิลที่เลี้ยงในกระชังด้วยวิธีทางจุลชีววิทยา ผู้ร่วมวิจัย ทุนพัฒนาศักยภาพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2016 ทุนผู้ช่วยวิจัยระดับปริญญาโท หัวหน้าโครงการ ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 1 1 0
  2016 ทุนผู้ช่วยวิจัยหลังปริญญาโท หัวหน้าโครงการ ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2016 ลักษณะทางโมเลกุลและระดับการแสดงออกของไมโครอาร์เอ็นเอที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันในปลานิล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2015 ระดับ miR-29a และ interferon-gamma ในสุกรที่ได้รับวัคซีน PRRS ชนิดเชื้อเป็น หัวหน้าโครงการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2015 การศึกษายีนควบคุมความรุนแรงของแบคทีเรียก่อโรคชนิด Streptococcus agalactiae ที่แยกจากฟาร์มเลี้ยงปลานิล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2014 กลุ่มวิจัยจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันทางสัตวแพทย์ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 0 0 0 0
  2013 ลักษณะทางอิมมูนของเชื้อสเตรปโตคอคคัสที่แยกได้จากปลานิลในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2013 การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของเซลล์สุกรที่ติดเชื้อ porcine circovirus type 2 ผ่านระบบสื่อสาร ERK MAPK หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การโคลนและระดับการแสดงออกของ MiRNA-29 ในเนื้อเยื่อภูมิคุ้มกันสุกร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2012 การศึกษาพันธุศาสตร์วิวัฒนาการของกลุ่มยีนที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของยุงพาหะนำโรคมาลาเรียในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2011 การศึกษาส่วนประกอบของเชื้อ porcine circovirus type 2 ที่กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันสุกร หัวหน้าโครงการ บัณฑิตวิทยาลัย 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 16 Project 19 8 1 0
  2018 ผลของการเสริมโปรไบโอติกต่ออัตราการรอดตายในปลานิลที่ติดเชื้อ tilapia lake virus หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 0 0 0
  2017 ระบาดวิทยาของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ในปลานิลและปลาทับทิม หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 6 3 1 0
  2017 การพัฒนาวิธีตรวจโรค tilapia lake virus ในปลานิลและปลานิลแดง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 3 2 0 0
  2017 การทดสอบประสิทธิภาพวัคซีน Tilapia Lake Virus ในห้องปฏิบัติการ หัวหน้าโครงการ Virbac Vietnam Co., Ltd. 0 0 0 0
  2017 การทดสอบประสิทธิภาพวัคซีน TiLV ในปลานิลแดง หัวหน้าโครงการ VIRBAC VIETNAM Co., Ltd. 0 0 0 0
  2017 การกระตุ้นภูมิคุ้มกันเลปโตสไปราในสุกรด้วยรีคอมบิแนนท์โปรตีน KU_Sej_LRR_2012 ผลิตจากระบบนวัตกรรมการแสดงออกแบบไร้สารปฏิชีวนะในแบคทีเรียกรดแลคติค ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2016 ประสิทธิภาพของสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อเชื้อวิบริโอในกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) หัวหน้าโครงการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 0 0 0 0
  2016 การศึกษาแบคทีเรียก่อโรคและผลของสารเสริมภูมิคุ้มกันต่อโรคตายเดือนในปลานิลและปลาทับทิม หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 1 0 0
  2016 ประสิทธิภาพของสารเสริมภูมิคุ้มกัน Nutriad ต่อการสุขภาพปลาทับทิม หัวหน้าโครงการ Nutria International NV 0 0 0 0
  2016 การศึกษาสาเหตุของโรคติดเชื้อในปลานิล หัวหน้าโครงการ ฟาร์มปลาเอกชน บริษัท เอ็มเอสดี ประเทศไทย จำกัด และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเลี้ยงปลา 1 1 0 0
  2015 ประสิทธิภาพของยาฆ่าเชื้อต่อแบคทีเรียก่อโรคในปลานิล หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 1 0 0
  2015 การพัฒนาวัคซีนดีเอนเอเพื่อป้องกันโรคสเตรปโตคอคโคซิสในปลานิล (Oreochromis niloticus) หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2 0 0 0
  2015 การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการจัดการความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 0 0
  2013 ระดับการแสดงออกของ miRNA-29a ระหว่างการติดเชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอส ในเซลล์เม็ดเลือดขาวสุกรและ MARC-145 หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2012 การศึกษาชนิดของ microRNA ที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของสุกร หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2012 การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของเซลล์สุกรที่ติดเชื้อ porcine circovirus type 2 ผ่านระบบสื่อสาร ERK MAPK หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2 0 0 0