ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

18

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

1

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

12:i:-3ABC4Antimicrobial resistanceanti-Vibrio spp. activityaquacultureAvian influenza virusbacteriaBiofilm vaccinebiosecurityCampylobacterchitosanclinical signsColistincore competencyCurcuma longa LinndiagnosisdiseaseDIVAdogdogsE. coliefficacyemerging diseaseEnterococcusepidemiologyERK MAPKESBLethanol turmeric extractevolutionFoot and Mouth DiseasefungiH3N2H5N1HCVidentificationInfluenza A virusinterferon gammaisolationlactic acid bacteriaLeptospirosisMICminimum inhibitory concentrationsmulti-drug resistantmultiplex PCRNile TilapiaNS1PCV2petPhage displayPhylogenetic analysispigpigspoultryProbioticsquinolonereverse geneticsReverse genetics vaccineSalmonellaStaphylococcus aureusStreptococcus agalactiaeswineSwine influenza virustilapiaTilapia lake virusTiLVUrinevaccineVancomycinvibriosisvirulent factorswater moldWolbachiaการเกษตรการแข่งขันการควบคุมและป้องกันการวินิจฉัยชีวภัณฑ์เซลล์เพาะเลี้ยงดีเอ็นเอบาร์โค้ดนักวิจัยขั้นสูงปลาทับทิมปลานิลปลานิลแดงภูมิคุ้มกันยาต้านจุลชีพระดับการแสดงออกโรคปากและเท้าเปื่อยโรคอุบัติซ้ำโรคอุบัติใหม่วัคซีนไวรัสไวรัสไข้หวัดนกไวรัสไข้หวัดใหญ่ไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยไวรัสโรคพิษสุนัขบ้าสร้างความพร้อมสัตว์น้ำสุกรสุนัข

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 13 คน (ศาสตราจารย์ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 2 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน, อาจารย์ 4 คน, นักวิทยาศาสตร์ 3 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 3 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 240.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 15 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 5.80 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 21 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 77 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 54 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 31 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 56 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 46 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 19 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 344 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 201 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 143 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 5 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 4 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 210 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 178 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 16 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 15 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 29 รางวัล (เกียรติบัตร 24 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 รางวัล, ประชุมวิชาการ 1 รางวัล)