ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภัณฑ์ทางสัตว์แพทย์ (ยังไม่เป็นทางการ)
VBTRU
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

หน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภัณฑ์ทางสัตว์แพทย์ (ยังไม่เป็นทางการ)

VBTRU

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

ศ.พรทิพภา เล็กเจริญสุข

Email: fvetptn@ku.ac.th

Phone Number: 0-2942-8436

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

รศ.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์

Email: fvetpaa@ku.ac.th

Phone Number: 0-2561-1591

ผศ.ศิริวรรณ พราพงษ์

Email: fvetsrp@ku.ac.th

Phone Number: 02-579-7538

รศ.วิน สุรเชษฐพงษ์

Email: fvetwsp@ku.ac.th

Phone Number: (02)5890058-9 # 6314

ผศ.จันทิมา พฤกษากร

Email: fvetctm@ku.ac.th

Phone Number: 0-2942-8751-9

รศ.ศิรินทร์ ธีระวัฒนศิริกุล

Email: fvetsrth@ku.ac.th

Phone Number: 029428954

นางสาวนันทวรรณ เพชรรัตน์

Phone Number: 02-7971900

 

ณัฐรัติ ตั้งธรรมนิยม

 

 

ปัทมา มุฑฒิ

 

 

ฌัลลิกา แก้วบริสุทธิ์

 

 

วนิดา ถาวรวีย์

 

 

พลอยไพลิน เสมคำ

 

 

พยุดา หาญสูงเนิน

 

 

ชุลีกร ยิ้มเที่ยง

 

 

วิมลเทียน แสงลับ

 

 

ณัชพล รุ่งโรจน์

 

 

ธนวัฒน์ ชัยศิริรัตน์

 

 

วันทนีย์ ทมมืด

 

 

External Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายนอก มก.

ณัฐวดี กันพิพิธ