Person Image

Administration

Education

 • ปร.ด.(ชีวเคมี), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
 • วท.ม.(ชีวเคมี), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
 • วท.บ.(ชีวเคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

Expertise Cloud

Aeromonas hydrophilaBacillusBrown-marbled grouper (Epinephelus fuscoChlamydomonas reinhardtiichromosomeCrocodileCrocodylus porosusCrocodylus siamensisdiseasediversityFlavobacterium columnaregenotypingGROWTHhaplotype analysisInnate immunityJapanese floundermolecular identificationNile tilapiaNile tilapia (Oreochromis niloticus)Oreochromis niloticusParalichthys olivaceusPenaeus monodonPenaeus vannameiprobioticsSiamese crocodileStreptococcus agalactiaeTilapiavaccinevirulence genesYellow head virusการจัดการความเสี่ยงการจำแนกยีโนไทป์วัคซีน vibriosisการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกุ้งจระเข้สยามปลากะรังเสือ (Epinephelus fuscoguttatus)ปลานิลเปปไทด์เปปไทด์ที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพเปปไทด์ออกฤทธิ์เปลือกกุ้งโปรตีนที่อยู่ภายนอกเซลล์โปรตีนบนผิวฟาจโปรตีนสกัดโปรตีนไฮโดรไลเซทโปรตีโอมิกส์ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแผนที่โครโมโซมฟาจดีสเพลย์ภูมิคุ้มกันมะเร็งเมมเบรนโมโนโคลนอลแอนติบอดีไมโครแซทเทลไลต์ไมโครอาร์เอ็นเอไมโทคอนเดรียยับยั้งยายับยั้งโรคเอดส์ยีนควบคุมความรุนแรงระดับการแสดงออกระบบขนส่งระบบนำส่งวัคซีนรีคอมบิแนนท์โปรตีนรีเวิร์สทรานคริปเทสโรคโรค Streptococcosisโรคตัวแดงดวงขาวโรคภูมิแพ้ทางผิวหนังโรคไวรัสตัวแดงดวงขาวโรคไวรัสหัวเหลืองโรคสเตรปโตคอคโคซิสโรคหัวเหลืองลำดับชุดซ้ำเลือดปลาทูน่าวัคซีนวัคซีนชนิดกินวัคซีนชนิดแช่วัคซีนที่ให้ทางการกินวินิจฉัยวิบริโอซิส Vibrio vulnificusไวรัสไวรัสตัวแดงจุดขาวสัตว์น้ำสาหร่ายห้องสมุดแอนติบอดีอนุภาคทองอวัยวะภายในปลาทูน่าอาหารทะเลกลุ่ม กู้ง กั้งและปูอาหารทะเลกลุ่ม หอย หมึกและปลาอีจีเอฟอาร์เอดส์เอนไซม์ย่อยอาหาเอนไซม์อะโรมาเทสแอนเซอรีนแอนติบอดีแอปตาเมอร์ฮฒ-glucanแฮโพลไทป์ฺVibrio vulnificus

Interest

Molecular Biology of Animal Immune , Aquaculture , Biology, Molecular

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 26 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
 • ทุนนอก 20 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 66 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 30 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 36 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 16 เรื่อง (เชิงวิชาการ 14 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 11 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 8 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


แสดงความคิดเห็น

(0)