ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

32

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

28

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

Adenine deaminaseadenosine deaminaseAldehyde Metabolismaldo-keto reductaseamylaseAnthocyaninanticancerantioxidant Articlebeta-glucosidaseCancercharacterizationchlamydomonasChlamydomonas reinhardtiicloningcocoonasecrocodiledalcochinasedegummingDNADNA methylationdockingdroughtEGFREpigeneticepigeneticsEscherichia coliexpressionGene SilencingHBV PREHepatitis B virusHIVHIV-1human Topoisomerase IIinhibitorsJapanese flounderLinamaraselipaseMetastasisMolecular Biology MulberryNile tilapianitrophenolNMRnonhumanOreochromis niloticusPAPParalichthys olivaceusPenaeus monodonPeptidePEXELplantProteaseProtein Biochemistryprotein engineeringprotein expressionproteomicspurificationRiceRNAiSAL1salt stressshrimpsilkwormsite-directed mutagenesisStreptococcus agalactiaesubstrate specificitytoxic aldehydetyrosine kinasevirtual screeningการยับยั้งการสังเคราะห์กุ้งกุ้งกุลาดำข้าวความเครียดจากความเค็มความจำเพาะต่อสับสเตรทชุดทดสอบเซลลูโลสต้านมะเร็งต้านอนุมูลอิสระไทโรซีนไคเนสนาโนบอดีมนุษย์เบต้า-กลูโคซิเดสไบโอเอทานอลปรับปรุงพันธุ์ปลาปลานิลเปปไทด์เปปไทด์ต้านมะเร็งโปรตีโอมิกส์มะเร็งรำข้าววัคซีนวิศวกรรมโปรตีนไวรัสตับอักเสบบีสัตว์น้ำหม่อนอัลคิลกลูโคไซด์เอดส์


Persons (ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน)

Avata

ดร. ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์

prachumporn.t@nontri.ku.ac.th, โทร. 02-562-5555 ต่อ 2026

Avata

นางสาว กชพรรณ สุวรรณสาร

pornrat.d@nontri.ku.ac.th, โทร. 02-562-5444 ต่อ2036


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 19 คน (รองศาสตราจารย์ 6 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 คน, อาจารย์ 4 คน, นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 160 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 125 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 68 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 249 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 181 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 114 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 7 โครงการ)
 • ทุนนอก 113 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 81 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 43 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 715 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 378 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 337 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 316 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 311 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 3 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 29 รางวัล (เกียรติบัตร 6 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 12 รางวัล, ประชุมวิชาการ 11 รางวัล)