ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

33

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

25

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

Adenine deaminaseAdenosine deaminaseAldehyde Metabolismaldo-keto reductaseamylaseAnthocyaninanticancerantioxidant Articlebeta-glucosidaseBombyx moricancercharacterizationChlamydomonasChlamydomonas reinhardtiicloningcocoonasecontrolled studycrocodiledalcochinasedegummingDNADNA MethylationdockingdroughtEGFREpigeneticepigeneticsEscherichia coliexpressiongene silencingHBV PREHepatitis B virusHIVHIV-1Human Topoisomerase IIInhibitorsJapanese flounderLinamaraselipaseMetastasisMolecular Biology MulberryNile tilapianitrophenolNMRnonhumanOreochromis niloticusPAPParalichthys olivaceusPenaeus monodonPeptidePEXELPlantProteaseProtein BiochemistryPROTEIN ENGINEERINGprotein expressionproteomicspurificationRiceRNAiSAL1salt stressshrimpsilkwormsite-directed mutagenesisStreptococcus agalactiaeSubstrate SpecificityThai rosewoodtissue culturetoxic aldehydetyrosine kinaseunclassified drugvirtual screeningการกลายพันธุ์ที่ตำแหน่งจำเพาะการเพาะเลี้ยงการยับยั้งการสังเคราะห์การสังเคราะห์อัลคิลกลูโคไซด์กุ้งกุ้งกุลาดำข้าวความเครียดจากความเค็มชุดทดสอบไทโรซีนไคเนสนาโนบอดีมนุษย์เบต้า-กลูโคซิเดสปลานิลเปปไทด์โปรตีโอมิกส์มะเร็งรำข้าววัคซีนวิศวกรรมโปรตีนไวรัสตับอักเสบบีสัตว์น้ำหม่อนอัลคิลกลูโคไซด์เอดส์

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน)

Avata

ดร. ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์

prachumporn.t@nontri.ku.ac.th, โทร. 02-562-5555 ต่อ 2026

Avata

นางสาว กชพรรณ สุวรรณสาร

pornrat.d@nontri.ku.ac.th, โทร. 02-562-5444 ต่อ2036


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 19 คน (รองศาสตราจารย์ 7 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7 คน, อาจารย์ 4 คน, นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 173 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 136 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 71 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 8 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 260 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 184 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 124 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 8 โครงการ)
 • ทุนนอก 114 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 81 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 44 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 793 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 445 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 348 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 7 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 7 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 5 เรื่อง (Unknown 5 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 328 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 323 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 3 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 29 รางวัล (เกียรติบัตร 6 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 12 รางวัล, ประชุมวิชาการ 11 รางวัล)