ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

43

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

34

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

Adenine deaminaseAdenosine deaminaseAldehyde metabolismaldo-keto reductaseamylaseAnthocyaninanticancerArticlebeta-glucosidasecancercharacterizationchlamydomonasChlamydomonas reinhardtiicloningcocoonasecrocodiledalcochinasedegummingDNADNA methylationdockingdroughtEGFRepigeneticepigeneticsEscherichia coliexpressiongene silencingHBV PREHepatitis B virushivHIV-1Human Topoisomerase IIinhibitorsJapanese flounderlinamaraselipaseMetastasisMolecular Biology mulberryNile tilapianitrophenolNMRnonhumanOreochromis niloticusPAPParalichthys olivaceusPenaeus monodonPeptidePEXELPlantProteaseProtein Biochemistryprotein engineeringprotein expressionproteomicspurificationRiceRNAiSAL1salt stressshrimpsilkwormsite-directed mutagenesisStreptococcus agalactiaesubstrate specificityThai Rosewoodtissue culturetoxic aldehydetyrosine kinasevirtual screeningการกลายพันธุ์ที่ตำแหน่งจำเพาะการเพาะเลี้ยงการยับยั้งการสังเคราะห์การสังเคราะห์อัลคิลกลูโคไซด์กุ้งกุ้งกุลาดำข้าวความเครียดจากความเค็มชุดทดสอบต้านอนุมูลอิสระไทโรซีนไคเนสนาโนบอดีมนุษย์เบต้า-กลูโคซิเดสไบโอเอทานอลปรับปรุงพันธุ์ปลาปลานิลเปปไทด์โปรตีโอมิกส์มะเร็งรำข้าววัคซีนวิศวกรรมโปรตีนไวรัสตับอักเสบบีสัตว์น้ำหม่อนอัลคิลกลูโคไซด์เอดส์


Persons (ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 19 คน (รองศาสตราจารย์ 6 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7 คน, อาจารย์ 5 คน, นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 161 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 133 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 66 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 219 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 164 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 95 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 7 โครงการ)
 • ทุนนอก 112 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 81 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 42 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 670 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 336 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 334 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 316 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 311 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 3 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 29 รางวัล (เกียรติบัตร 6 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 12 รางวัล, ประชุมวิชาการ 11 รางวัล)