Person Image

  Education

  • Ph.D.(Veterinary Environment of Toxicology ), Hokkaido Univesity , JAPAN
  • สพ.บ. , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

  Expertise Cloud

  amoxicillinantibioticsArticlebacteriabeef cattlebioequivalencecatCattleenrofloxacinfishHedgehogivermectinKumasiNile tilapianonhumanOH-PAHsomnivoreOreochromis spp.PharmacokineticspigPolycyclic aromatic hydrocarbons (PAHS)potencypracticepriority journalPyrenequantitative analysisraptorratRattusreal time polymerase chain reactionred hybrid tilapiaresidueResiduesRural areasseabirdSerinussource identificationspecies comparisonSpecies differencesstable PB isotopeStudy sitessulfateSulfationSurraSynodontis zambezensissyntenySyzygium cuminithyroid hormoneTilapia tilapinevirusTiLVToxicologyTrypanocidal drugTrypanosoma evansiturkey (bird)UGTsunclassified drugUrban and rural sitesUrban growthUrineUrine metaboliteVitamin KVitamin K epoxide reductase (VKOR)warfarinwarfarin metaboliteWild ratwild rodentWildlifewithdrawal timeXenobioticxenobiotic agentxenobiotic metabolismการคงอยู่การตกค้างการตกค้างยาแอมมอกซี่ซิลลินการผสมยาในอาหารเกษตรศาสตร์ความคงสภาพคอนจูเกตค่าทางเภสัชจลนศาสตร์ชีวสมมูลทิลมิโคซินทิลาเปียเลคไวรัสเนื้อปลาปลานิลปลานิลแดงพัฒนาชาติพิษจลนศาสตร์พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมไพรีนฟาร์มโคนมฟูซารีนอนเอ็กซ์เภสัชจลนศาสตร์เภสัชวิทยาในสัตว์เมแทบอไลต์เม่นแคระยาปฏิชีวนะลูกสุกรสร้างคนสุกรเอนโรฟลอกซาซิน

  Interest

  เภสัชวิทยาในสัตว์, พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • ต.ค. 2564 - ก.ย. 2566 รองคณบดีฝ่ายนิสิตและวิเทศสัมพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • เม.ย. 2564 - ก.ย. 2564 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผู้รักษาการแทน คณะสัตวแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
  • ต.ค. 2563 - มี.ค. 2564 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (ผู้รักษาการแทน) คณะสัตวแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการคลินิกศึกษา
   • หน่วยโคนม สัตว์ทดลอง กำแพงแสน

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 34 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 19 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 15 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 12 เรื่อง (เชิงวิชาการ 11 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Concentrations and human health risk assessment of organochlorine pesticides in edible fish species from a Rift Valley lake-Lake Ziway, EthiopiaYohannes Y.B., Yohannes Y.B., Ikenaka Y., Saengtienchai A., Watanabe K.P., Nakayama S.M.M., Ishizuka M.2014Ecotoxicology and Environmental Safety
  106,pp. 95-101
  81
  2Oxidative stress and respiratory symptoms due to human exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in Kumasi, GhanaBortey-Sam N., Ikenaka Y., Ikenaka Y., Akoto O., Nakayama S.M.M., Asante K.A., Baidoo E., Obirikorang C., Saengtienchai A., Saengtienchai A., Isoda N., Nimako C., Mizukawa H., Ishizuka M.2017Environmental Pollution
  228,pp. 311-320
  73
  3Organochlorine pesticides and heavy metals in fish from Lake Awassa, Ethiopia: Insights from stable isotope analysisYohannes Y.B., Yohannes Y.B., Ikenaka Y., Nakayama S.M.M., Saengtienchai A., Watanabe K., Ishizuka M.2013Chemosphere
  91(6),pp. 857-863
  72
  4Comparison of warfarin sensitivity between rat and bird speciesWatanabe K.P., Saengtienchai A., Tanaka K.D., Ikenaka Y., Ishizuka M.2010Comparative Biochemistry and Physiology - C Toxicology and Pharmacology
  152(1),pp. 114-119
  46
  5Occurrence, distribution, and ecological risk assessment of DDTs and heavy metals in surface sediments from Lake Awassa-Ethiopian Rift Valley LakeYohannes Y.B., Ikenaka Y., Saengtienchai A., Watanabe K.P., Nakayama S.M.M., Ishizuka M.2013Environmental Science and Pollution Research
  20(12),pp. 8663-8671
  41
  6Probiotics modulate tilapia resistance and immune response against tilapia lake virus infectionWaiyamitra P., Zoral M.A., Saengtienchai A., Luengnaruemitchai A., Decamp O., Gorgoglione B., Surachetpong W.2020Pathogens
  9(11),pp. 1-15
  26
  7Characterization of phase-II conjugation reaction of polycyclic aromatic hydrocarbons in fish species: Unique pyrene metabolism and species specificity observed in fish speciesIkenaka Y., Oguri M., Saengtienchai A., Nakayama S.M.M., Ijiri S., Ishizuka M.2013Environmental Toxicology and Pharmacology
  36(2),pp. 567-578
  25
  8Monitoring lead (Pb) pollution and identifying pb pollution sources in Japan using stable Pb isotope analysis with kidneys of wild ratsNakata H., Nakayama S.M.M., Oroszlany B., Ikenaka Y., Ikenaka Y., Mizukawa H., Tanaka K., Harunari T., Tanikawa T., Darwish W.S., Darwish W.S., Yohannes Y.B., Yohannes Y.B., Saengtienchai A., Saengtienchai A., Ishizuka M.2017International Journal of Environmental Research and Public Health
  14(1)
  23
  9Identification of interspecific differences in phase II reactions: Determination of metabolites in the urine of 16 mammalian species exposed to environmental pyreneSaengtienchai A., Saengtienchai A., Ikenaka Y., Nakayama S.M.M., Mizukawa H., Kakehi M., Bortey-Sam N., Darwish W.S., Darwish W.S., Tsubota T., Terasaki M., Poapolathep A., Ishizuka M.2014Environmental Toxicology and Chemistry
  33(9),pp. 2062-2069
  21
  10Dispositions and residue depletion of enrofloxacin and its metabolite ciprofloxacin in muscle tissue of giant freshwater prawns (Macrobrachium rosenbergii)Poapolathep A., Poapolathep A., Jermnak U., Chareonsan A., Sakulthaew C., Klangkaew N., Sukasem T., Kumagai S.2009Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics
  32(3),pp. 229-234
  16
  11Cytochrome P450-mediated warfarin metabolic ability is not a critical determinant of warfarin sensitivity in avian species: In vitro assays in several birds and in vivo assays in chickenWatanabe K.P., Kawata M., Ikenaka Y., Ikenaka Y., Nakayama S.M.M., Ishii C., Darwish W.S., Darwish W.S., Saengtienchai A., Saengtienchai A., Mizukawa H., Ishizuka M.2015Environmental Toxicology and Chemistry
  34(10),pp. 2328-2334
  15
  12Characterization and tissue distribution of conjugated metabolites of pyrene in the ratSaengtienchai A., Saengtienchai A., Ikenaka Y., Ikenaka Y., Darwish W.S., Darwish W.S., Nakayama S.M.M., Mizukawa H., Ishizuka M.2015Journal of Veterinary Medical Science
  77(10),pp. 1261-1267
  8
  13Characterization of function and genetic feature of UDP-glucuronosyltransferase in avian speciesKawai Y.K., Shinya S., Ikenaka Y., Ikenaka Y., Saengtienchai A., Kondo T., Darwish W.S., Nakayama S.M.M., Mizukawa H., Ishizuka M.2019Comparative Biochemistry and Physiology Part - C: Toxicology and Pharmacology
  217,pp. 5-14
  8
  14Comparison of xenobiotic metabolism in phase I oxidation and phase II conjugation between rats and bird speciesSaengtienchai A., Saengtienchai A., Ikenaka Y., Ikenaka Y., Kawata M., Kawai Y., Takeda K., Kondo T., Bortey-Sam N., Nakayama S.M.M., Mizukawa H., Ishizuka M.2018Comparative Biochemistry and Physiology Part - C: Toxicology and Pharmacology
  214,pp. 28-35
  7
  15Excretion of polycyclic aromatic hydrocarbon metabolites (OH-PAHs) in cattle urine in GhanaBortey-Sam N., Ikenaka Y., Ikenaka Y., Akoto O., Nakayama S.M.M., Marfo J., Saengtienchai A., Saengtienchai A., Mizukawa H., Ishizuka M.2016Environmental Pollution
  218,pp. 331-337
  7
  16The African hedgehog (Atelerix albiventris): Low phase I and phase II metabolism activitiesSaengtienchai A., Saengtienchai A., Ikenaka Y., Ikenaka Y., Bortey-Sam N., Jermnark U., Mizukawa H., Kawai Y.K., Nakayama S.M.M., Ishizuka M.2016Comparative Biochemistry and Physiology Part - C: Toxicology and Pharmacology
  190,pp. 38-47
  5
  17Comparative metabolism of warfarin in rats and chickensSaengtienchai A., Ikenaka Y., Watanabe K., Ishida T., Ishizuka M.2011Poultry Science
  90(12),pp. 2775-2781
  4
  18Metabolism of pyrene, a polycyclic aromatic hydrocarbon in freshwater turtlesOroszlany B., Ikenaka Y., Saengtiengchan A., Oguri M., Nakayama S.M.M., Ishizuka M.2013Japanese Journal of Veterinary Research
  61(SUPPL.)
  4
  19Evaluation of anticoagulant rodenticide sensitivity by examining in vivo and in vitro responses in avian species, focusing on raptorsKhidkhan K., Khidkhan K., Yasuhira F., Saengtienchai A., Saengtienchai A., Kasorndorkbua C., Sitdhibutr R., Ogasawara K., Adachi H., Watanabe Y., Saito K., Sakai H., Horikoshi K., Suzuki H., Kawai Y.K., Takeda K., Takeda K., Yohannes Y.B., Ikenaka Y., Ikenaka Y., Ikenaka Y., Ikenaka Y., Rattner B.A., Ishizuka M., Nakayama S.M.M., Nakayama S.M.M.2024Environmental Pollution
  341
  2
  20Are red gourami (Colisa labiosa) low xenobiotic metabolizers? Elucidation of in vivo pharmacokinetics of pyrene as a model substrateIkenaka Y., Ikenaka Y., Nakayama S.M.M., Oguri M., Saengtienchai A., Saengtienchai A., Mizukawa H., Kobayashi J., Darwish W.S., Darwish W.S., Ishizuka M.2015Environmental Toxicology and Pharmacology
  39(3),pp. 1148-1153
  2
  21Contamination Status of Pet Cats in Thailand with Organohalogen Compounds (OHCs) and Their Hydroxylated and Methoxylated Derivatives and Estimation of Sources of Exposure to These ContaminantsShimasaki M., Mizukawa H., Mizukawa H., Takaguchi K., Saengtienchai A., Ngamchirttakul A., Pencharee D., Khidkhan K., Khidkhan K., Ikenaka Y., Ikenaka Y., Ikenaka Y., Nakayama S.M.M., Ishizuka M., Nomiyama K.2022Animals
  12(24)
  1
  22Sex and site differences in urinary excretion of conjugated pyrene metabolites in the West African Shorthorn cattleBortey-Sam N., Ikenaka Y., Ikenaka Y., Akoto O., Nakayama S.M.M., Marfo J.T., Saengtienchai A., Mizukawa H., Ishizuka M.2018Journal of Veterinary Medical Science
  80(2),pp. 375-381
  0