ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

aflatoxinaflatoxin B1amoxicillinAnimalantibioticantibiotic beadApoptosisbacteriaBioaccumulationbioavailabilityBioequivalencebroilercalcium sulfatechlortetracyclineCiprofloxacinContaminationcurcumincypermethrinDDGSDeoxynivalenoldispositionsduckelutionenrofloxacinfeedfreshwater crocodilesfruit juicesfumonisinFusarenon-XGreen sea turtlesHealth risk assessmentHeavy metalsHPLClaying henLC-MSLC-MS/MSlocal infectionMacrobrachium rosenbergiimarbofloxacinMicemycotoxinMycotoxinsnaringeninNivalenolochratoxin AoxytetracyclinepharmacokineticpharmacokineticsPhytoremediationpigpigletsPMMAPyreneratRemediation technologyresidueresiduesSpectrophotometrysulfadimethoxinesulfonamidetoxicitytoxicokineticToxicokineticsTrophic transferUHPLC-MS/MSultrastructural changeswater solublewithdrawal timezearalenoneการกำหนดขนาดยาการตกค้างการถ่ายทอดผ่านห่วงโซ่อาหารการบำบัดโดยใช้พืชการปนเปื้อนการปลดปล่อยยาการปล่อยยาการสะสมกุ้งก้ามกรามความเสี่ยงจากการบริโภคแคลเซียมชีวสมมูลแชมพูสำหรับสุนัขเทคโนโลยีบำบัดแบคทีเรียปลานิลเป็ดผู้บริโภคไพรีทรอยด์เภสัชจลนศาสตร์เภสัชวิทยาไมโครพลาสติกยาต้านจุลชีพยาปฏิชีวนะระยะปลอดยาโลหะหนักสัตว์เลี้ยงสุนัขหูอักเสบในสุนัขอาหารปลอดภัยเอนโรฟลอกซาซิน

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 10 คน (รองศาสตราจารย์ 6 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน, อาจารย์ 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 20 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 15 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 92 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 76 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 72 โครงการ)
 • ทุนนอก 40 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 33 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 32 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 284 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 168 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 116 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 183 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 172 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 7 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 17 รางวัล (เกียรติบัตร 7 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 7 รางวัล, ประชุมวิชาการ 3 รางวัล)