ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ และการบริการวินิจฉัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

animalantimicrobialantimicrobial resistanceAvian influenzaAvian Influenza DiseaseBackyard ChickenBackyard chickensbacteria macaque fecesbacterial cultureBaicaleinbaicalinbroilerbroth micro-dilution assayCampylobactercattleChrysinciprofloxacinclass I integronclinical isolatesclinical mastitiscontaminationdairy cowdairy cowsdairy farmsDC-159adead on arrivaldefensindemographydenguedietDisc diffusionDISEASE CONTROLdisease spreadDisease-free zonediversitydogDog populationdogsdomestic animalDPPHE.colienvironmentenvironmental bacteriaepidemicEpidemiologyEscherichia colievaluationFood sharingH5N1heavy metalHPLClandfillmilk urea nitrogenMolecular epidemiologyMycotoxinsnetwork analysisoral vaccinationOroxylum indicumParticipatory epidemiologypathogenspigpoultryprevalencerabiesresistancerisk assessmentrodent meatrubber plantationSalmonellaSalmonella spp.Salmonella TyphimuriumSocial network analysisStaphylococcus intermediusStreptococcus suisStreptococcus uberisswineVeterinary Public Healthwelfarezoonosesการค้าการเคลื่อนย้ายการบริโภคปลาดิบการประเมินความเสี่ยงการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมกุ้งแกลบไก่เขตกันชนไข้หวัดนกความชุกความไวยาเครือข่ายทางสังคมโคโคนมปากและเท้าเปื่อยแพะระบาดวิทยาโรคพิษสุนัขบ้าสุนัขอาหารเลี้ยงเชื้อ

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ และการบริการวินิจฉัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 11 คน (รองศาสตราจารย์ 2 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 คน, อาจารย์ 4 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 89 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 37 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 70 โครงการ)
 • ทุนนอก 64 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 34 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 52 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 346 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 191 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 155 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 80 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 65 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 3 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 5 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 7 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 18 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 รางวัล, ประชุมวิชาการ 13 รางวัล)