ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ และการบริการวินิจฉัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

animalantimicrobialantimicrobial resistanceAvian influenzaAvian Influenza DiseaseBackyard ChickenBackyard chickensbacteria macaque fecesbacterial cultureBaicaleinbaicalinbroilerbroth micro-dilution assayCampylobacterCattleChrysinclinical mastitiscontaminationdenguedisc diffusiondogdomestic animalE.coliENVIRONMENTenvironmental bacteriaepidemicEpidemiologyEscherichia colievaluationFood sharingH5N1heavy metallandfillMolecular epidemiologyMycotoxinsNetwork analysisOroxylum indicumParticipatory epidemiologypathogenspigpoultryprevalencerabiesresistanceRisk assessmentrodent meatrubber plantationSalmonellaSalmonella spp.Salmonella TyphimuriumSocial network analysisStaphylococcus intermediusStreptococcus suisStreptococcus uberisswineVaccineVeterinary Public HealthwelfareZoonosesการค้าการเคลื่อนย้ายการเคลื่อนย้ายสัตว์การฉีดวัคซีนการดื้อยาการตกค้างการตรวจคุณภาพน้ำการตรวจเชื้อการตรวจประเมินการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์การบริโภคปลาดิบการประเมินความเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงลำดับทางพันธุกรรมการแปรรูปการพัฒนาผลิตภัณฑ์การรอดชีวิตการระบาดการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลสัตว์การเลี้ยงเชื้อการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมการวิจัยเชิงคุณภาพการสร้างนิคมของเชื้อแบคทีเรียการสำรวจ Salmonella Campylobacter เป็ดไข่ (Surveyกุ้งเกณฑ์ชี้วัดเกยตื้นเกษตรกรรายย่อยแกลบไก่เขตกันชนไข้หวัดนกความชุกความไวยาเครือข่ายทางสังคมโคปากและเท้าเปื่อยแพะระบาดวิทยาโรคพิษสุนัขบ้าสุนัขอาหารเลี้ยงเชื้อ

Executives

รองคณบดี

ดร. วราพร พิมพ์ประไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญา

E-Mail: fvetwrp@ku.ac.th

Tel.: 34351901

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ และการบริการวินิจฉัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน)

Avata

นางสาว ศุภร ทองยวน, อาจารย์

E-Mail: fvetspty@ku.ac.th Tel.034-351901-3 # 1601


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 16 คน (รองศาสตราจารย์ 2 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4 คน, อาจารย์ 4 คน, นายสัตวแพทย์ 3 คน, นักวิทยาศาสตร์ 3 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 83 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 37 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 62 โครงการ)
 • ทุนนอก 61 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 33 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 50 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 312 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 161 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 151 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 87 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 71 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 4 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 5 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 7 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 18 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 รางวัล, ประชุมวิชาการ 13 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)