ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ และการบริการวินิจฉัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

animalantimicrobialantimicrobial resistanceAvian influenzaAvian Influenza DiseaseBackyard chickenBackyard chickensbacteria macaque fecesbacterial culturebaicaleinBaicalinbroilerBroth micro-dilution assayCampylobacterCattlechrysinclinical isolatesclinical mastitiscontaminationdairy cowdenguedisc diffusiondogdomestic animalE.coliENVIRONMENTenvironmental bacteriaepidemicEpidemiologyEscherichia colievaluationFood sharingH5N1heavy metallandfillmilk urea nitrogenMolecular epidemiologyMycotoxinsNetwork analysisoral vaccinationOroxylum indicumParticipatory epidemiologypathogenspigpoultryprevalencerabiesresistancerisk assessmentrodent meatrubber plantationSalmonellaSalmonella spp.Salmonella TyphimuriumSocial network analysisStaphylococcus intermediusStreptococcus suisStreptococcus uberisswineVaccineVeterinary Public HealthwelfareZoonosesการค้าการเคลื่อนย้ายการบริโภคปลาดิบการประเมินความเสี่ยงการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมกุ้งแกลบไก่เขตกันชนไข้หวัดนกความชุกความไวยาเครือข่ายทางสังคมโคโคนมปากและเท้าเปื่อยแพะระบาดวิทยาโรคพิษสุนัขบ้าโรคมงคล่อเทียมโรคเมลิออยโดซิสโรคเลปโตสไปโรซิสโรควัวบ้าโรคสัตว์สู่คนโรคเหี่ยวโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรโรงฆ่าแกะโรงฆ่าแพะโรงฆ่าสัตว์ปีกฤทธิ์ก่อการกลายพันธุ์วัคซีนสุนัขอาหารเลี้ยงเชื้อเอนโดสปอร์เอเอฟแอลพีไอเวอร์เมกตินฺMicrobilogy, Food Safety, เทคนิคทางเเบคทีเรียในการวินิจฉัยโรคในสัตว์

Executives

รองคณบดี

ดร. วราพร พิมพ์ประไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญา

E-Mail: fvetwrp@ku.ac.th

Tel.: 34351901

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ และการบริการวินิจฉัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน)

Avata

นางสาว ศุภร ทองยวน, อาจารย์

E-Mail: fvetspty@ku.ac.th Tel.034-351901-3 # 1601


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 16 คน (รองศาสตราจารย์ 2 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4 คน, อาจารย์ 4 คน, นายสัตวแพทย์ 3 คน, นักวิทยาศาสตร์ 3 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 84 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 37 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 63 โครงการ)
 • ทุนนอก 62 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 33 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 51 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 329 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 174 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 155 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 90 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 73 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 4 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 6 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 7 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 18 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 รางวัล, ประชุมวิชาการ 13 รางวัล)