ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ และการบริการวินิจฉัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

animalantimicrobialantimicrobial resistanceAvian influenzaAvian Influenza DiseaseBackyard ChickenBackyard chickensbacteria macaque fecesbacterial cultureBaicaleinbaicalinbroilerBroth micro-dilution assayCampylobactercattlechrysinclinical isolatesclinical mastitiscontaminationdairy cowdairy cowsdairy farmsDC-159adead on arrivaldefensindenguedisc diffusiondogdomestic animaldomestic dogDPPHdrug sensitivitydrug sensitivity testduckduration of infectiondynamicsEE. coliE. coli expression systemE. coli สายพันธุ์ก่อโรค สุนัขE.coliENVIRONMENTenvironmental bacteriaepidemicEpidemiologyEscherichia colievaluationFood sharingH5N1heavy metallandfillmilk urea nitrogenMolecular epidemiologymycotoxinsnetwork analysisoral vaccinationOroxylum indicumParticipatory epidemiologypathogenspigpoultryprevalencerabiesresistancerisk assessmentrodent meatrubber plantationSalmonellaSalmonella spp.Salmonella TyphimuriumSocial network analysisStaphylococcus intermediusStreptococcus suisStreptococcus uberisswineVaccineVeterinary Public HealthwelfareZoonosesการค้าการเคลื่อนย้ายการบริโภคปลาดิบการประเมินความเสี่ยงการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมกุ้งแกลบไก่เขตกันชนไข้หวัดนกความชุกความไวยาเครือข่ายทางสังคมโคโคนมปากและเท้าเปื่อยแพะระบาดวิทยาโรคพิษสุนัขบ้าสุนัขอาหารเลี้ยงเชื้อ

Executives

รองคณบดี

ดร. วราพร พิมพ์ประไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญา

E-Mail: fvetwrp@ku.ac.th

Tel.: 34351901

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ และการบริการวินิจฉัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 16 คน (รองศาสตราจารย์ 2 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 คน, อาจารย์ 3 คน, นายสัตวแพทย์ 3 คน, นักวิทยาศาสตร์ 3 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 86 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 38 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 64 โครงการ)
 • ทุนนอก 62 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 33 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 51 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 338 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 180 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 158 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 91 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 74 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 4 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 6 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 7 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 18 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 รางวัล, ประชุมวิชาการ 13 รางวัล)