Search Result of "swine"

About 514 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การดื้อยาต้านจุลชีพในฟาร์มสุกร (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุกัญญา ทองรัตน์สกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, Imgประมวลชัย เกตุขาว

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

ซองบังคับสุกร (2009)

นักวิจัย:ImgDr.Banyat Saitthiti, Associate Professor,

ประเภท:

Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

อาหารเสริมสำหรับสัตว์ปีกและสุกร (2015)

นักวิจัย:ImgDr.Nuanchon Paraksa, Associate Professor,

ประเภท:

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Novel swine influenza virus subtype H3N1, United States

ผู้แต่ง:ImgDr.Porntippa Lekcharoensuk, Professor, ImgLager KM, ImgVemulapalli R, ImgWoodruff M, ImgVincent AL, ImgRicht JA,

วารสาร:

Img Img Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009 (2009)

ผู้แต่ง:ImgDr.Hansa Vathananukij, Associate Professor,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Pathological Findings of Swine Lymphosarcoma

ผู้แต่ง:ImgMr.Jarernsak Salakij, Associate Professor, ImgDr.Chaleow Salakij, Professor, ImgMr.Chareon Thongma, Associate Professor,

วารสาร:

Img

งานวิจัย

การศึกษาสารต้านการก่อความรุนแรงในเชื้อ Pasteurella multocida ในสุกร (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัญชณี คูเบอร่า, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Img

งานวิจัย

การบำบัดธาตุอาหารในน้ำเสียฟาร์มสุกรด้วยการตกตะกอนเป็นสตรูไวท์ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิยาภรณ์ สมสมัคร, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgปานยจิตต์ พลับใจบุญ

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการจัดทำฐานข้อมูลคุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารสุกรในประเทศไทย (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อรประพันธ์ ส่งเสริม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ยุวเรศ เรืองพานิช, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เนรมิตร สุขมณี, รองศาสตราจารย์, Imgนางวรรณี ชิวปรีชา, Imgนายเกรียงศักดิ์ สอาดรักษ์, Imgนางสาวทิพย์มนต์ ใยเกษ, Imgนางภคอร อัครมธุรากุล, Imgนางสาววราพันธุ์ จินตณวิชญ์, Imgนางสาวทัสนันทน์ หงสะพัก, Imgดร.วิราวรรณ นุชนารถ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวสุกัญญา ยุงระแหง, อาจารย์, Imgณัฐนันท์ แสนทวีสุข, Imgนางนพวรรณ ชมชัย, Imgนางสาวภัทราพร ภุมรินทร์, Imgนางหทัยรัตน์ พลายมาศ, Imgนายพิเชษฐ์ ศรีบุญยงค์, Imgนายรณชัย สิทธิไกรพงษ์, Imgนายวิทธวัช โมฬี

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...