Person Image

  Education

  • ปรด. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) ปริญญาเอก, ม. เกษตรศาสตร์, ไทย, 2554
  • สบ (สาธารณสุขศาสตร์) ปริญญาตรี, ม. สุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย, 2550
  • ส.พบ. (สัตวแพทยศาสตร์) ปริญญาตรี, ม. เกษตรศาสตร์, ไทย, 2541
  • บ.ธบ.(บริหารธุรกิจ) ปริญญาตรี, ม.รามคำแหง, ไทย, 2546

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของจตุพร

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของจตุพร 5 ปีล่าสุด

  Year Academic 19
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 507681 ชื่อวิชา Clinical Practice in Small Animal I,1 ต.ค. 2008 - 28 ธ.ค. 2009
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 507681 ชื่อวิชา Clinical Practice in Small Animal I,1 มิ.ย. 2007 - 1 ต.ค. 2007
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 507681 ชื่อวิชา Clinical Practice in Small Animal I,1 ธ.ค. 2008 - 29 ธ.ค. 2008
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 507681 ชื่อวิชา Clinical Practice in Small Animal I,3 พ.ย. 2008 - 28 พ.ย. 2008
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 507681 ชื่อวิชา Clinical Practice in Small Animal I,1 ต.ค. 2007 - 1 ม.ค. 2008
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 507681 ชื่อวิชา Clinical Practice in Small Animal I,1 ต.ค. 2007 - 28 ธ.ค. 2007
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01507681 ชื่อวิชา Clinical Practice in Small Animal I,1 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01507681 ชื่อวิชา Clinical Practice in Small Animal I,1 พ.ย. 2010 - 31 มี.ค. 2011
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01507681 ชื่อวิชา Clinical Practice in Small Animal I,2 ม.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2013
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01507681 ชื่อวิชา Clinical Practice in Small Animal I,4 มิ.ย. 2012 - 5 ต.ค. 2012
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 507681 ชื่อวิชา Clinical Practice in Small Animal I,1 ต.ค. 2008 - 29 ธ.ค. 2008
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 507681 ชื่อวิชา Clinical Practice in Small Animal I,2 ต.ค. 2008 - 29 ธ.ค. 2008
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 507681 ชื่อวิชา Clinical Practice in Small Animal I,1 มิ.ย. 2008 - 25 ก.ค. 2008
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01507681 ชื่อวิชา Clinical Practice in Small Animal I,2 พ.ย. 2009 - 4 ธ.ค. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01507681 ชื่อวิชา Clinical Practice in Small Animal I,6 มิ.ย. 2008 - 30 ก.ย. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :วิวัฒนาการและการพัฒนาวิธีปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอร์เลสเพื่อการตรวจหาเชื้อ Brucella canis ในสุนัข แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัมนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ต.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2009
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01507681 ชื่อวิชา Clinical Practice in Small Animal I,1 มี.ค. 2010 - 2 มิ.ย. 2011
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002341 ชื่อวิชา Introductory Physiology of Domestic Animals,4 ก.ค. 2011 - 10 ต.ค. 2011
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาฟีโนไทป์และคุณสมบัติทางเคมีของฮีโมโกลบินสุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัมนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ต.ค. 2007 - 30 ก.ย. 2008