Journal

ความชุกของระบบกลุ่มเลือดสุนัข DEA 1.1 ในสุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน
วารสารสัตวแพทย์ (ISSN: 01255169)
18
2
63-68
พฤษภาคม - สิงหาคม 2008
ชาติ
-
-
-
-

Author

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :หน่วยธนาคารเลือด ร.พ.สัตว์ มก. บางเขน การใช้ประโยชน์ :เป็นข้อมูลในการถ่ายเลือดสุนัข,10 มี.ค. 2009 - 27 ก.ค. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 507681 ชื่อวิชา Clinical Practice in Small Animal I,2 ต.ค. 2008 - 29 ธ.ค. 2008
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 507681 ชื่อวิชา Clinical Practice in Small Animal I,1 มิ.ย. 2008 - 25 ก.ค. 2008