Conference

Article
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพเนื้อและลักษณะโครงสร้างเส้นใยกล้ามเนื้อของเนื้อสุกรในระหว่างการเก็บรักษา
Conference
การะประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ครั้งที่ 6 (ISBN: 9786163381118)
Class
ชาติ
Date
18 - 19 มิถุนายน 2018
Location
อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-