ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

13

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

Artificial Neural NetworkArtificial neural networksbroilerbroiler chickencalciumcarcassCarcass QualityCattleCherry Valley DuckDairyDairy cattledairy cowDigestibilitydrinking wateregg productionegg qualityegg shelleggshelleggshell ultrastructureFeedgeneticGrowing PigsgrowthGrowth curvegrowth performanceImage processinglaying henLaying hensMeat qualityMethioninemilk productionPCRPerformancepigSodium GluconateSWINEtropicTropicaltropicsการเกษตรการแข่งขันการคัดเลือกการจัดการมูลสัตว์การเจริญเติบโตการปรับปรุงพันธุ์การปรับปรุงพันธุ์สัตว์การผลัดขนการสูญเสียน้ำขณะเก็บรักษาการหมักย่อยในร่างกายเกษตรกรไก่กระทงไก่ไข่ไก่เนื้อไก่เบตงไก่พื้นเมืองข้าวโพดหมักเขตร้อนชื้นไข่ไขมันความเครียดความยั่งยืนคุณภาพไข่คุณภาพซากคุณภาพน้ำเชื้อคุณภาพเนื้อคุณภาพลูกไก่โคโคนมโคเนื้อจีโนมดีแอล-เมทไธโอนีนไฮดรอกซีอะนาลอคนักวิจัยขั้นสูงเนื้อสุกรไนตรัสออกไซด์เป็ดเนื้อโปรตีนโปรไบโอติกส์ผลผลิตไข่พันธุกรรมพันธุศาสตร์พิษวิทยาแพะมันสำปะหลังมีเทนระบบสืบพันธุ์ลูกสุกรหย่านมวีนัสสมรรถภาพการเจริญเติบโตสมรรถภาพการผลิตสร้างความพร้อมสรีรวิทยาสวัสดิภาพสัตว์สัตว์เขตร้อนชื้นสัตว์เคี้ยวเอื้องสุกรเส้นใยกล้ามเนื้ออาหารอาหารสัตว์อาหารหยาบฮอร์โมน

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน)

Avata

ดร. พัลลภ ตั้งตระกูลทรัพย์

pullop.t@nontri.ku.ac.th, โทร. 036-242-411, 329-796

Avata

นาย สมบัติ ประสงค์สุข

sombat.p@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2579-4110

Avata

นาย หลอด แปรงกระโทก

fagrllp@ku.ac.th, โทร. 0-3632-9796

Avata

นาย พีรยุทธ นิลชื่น

peerayut.nil@nontri.ku.ac.th, โทร. 036-329794-6

Avata

นางสาว อัญชลี บวดขุนทด

anchalee.b@nontri.ku.ac.th, โทร. 02-5798525


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 22 คน (ศาสตราจารย์ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 4 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 คน, อาจารย์ 4 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 1 คน, นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ 3 คน, พนักงานผลิตทดลอง 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 3 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 59 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 40 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 38 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 128 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 79 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 15 โครงการ, ผู้ประสานงาน 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 86 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 116 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 87 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 16 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 67 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 589 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 339 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 250 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 2 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 165 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 137 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 8 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 10 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 10 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 36 รางวัล (เกียรติบัตร 15 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 7 รางวัล, ประชุมวิชาการ 14 รางวัล)