ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

amino acidanimalApparent metabolizable energyArtificial intelligenceArtificial Neural Networkartificial neural networksBackfat thicknessBetong (KU Line)Betong Chicken (KU Line)Body condition scorebody weightBone integritybroilerbroiler chickencalciumcarcassCarcass QualitycassavaCattleCherry Valley Duckchest depthCornDairyDairy cattledairy cowdeep learningdietdigestibilitydrinking waterE. coliEarthwormEating qualityegg productionegg qualityegg shelleggshelleggshell ultrastructureEvaluationFeedgeneticGrowing PigsgrowthGrowth curveGrowth PerformanceIleal digestibilityimage processinglaying henLaying henslipoproteinLipoprotein Lipaseliquid DL-methionine hydroxy analogue free acidLiquid MethionineMeat qualitymethioninemethionine sourcesMilkmilk productionmilk yieldMoltmusthnative chickennutritional valuePCRPerformancepigPredictionSodium GluconateSWINEtropictropicalการเกษตรการแข่งขันการคัดเลือกการปรับปรุงพันธุ์การปรับปรุงพันธุ์สัตว์การผลัดขนไก่กระทงไก่ไข่ไก่เนื้อไก่เบตงไก่พื้นเมืองเขตร้อนชื้นความเครียดความยั่งยืนคุณภาพไข่คุณภาพซากคุณภาพเนื้อโคโคนมโคเนื้อจีโนมโปรตีนผลผลิตไข่พันธุศาสตร์มีเทนสมรรถภาพการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องสุกรอาหารอาหารสัตว์

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน)

Avata

ดร. พัลลภ ตั้งตระกูลทรัพย์

pullop.t@nontri.ku.ac.th, โทร. 036-242-411, 329-796

Avata

นาย สมบัติ ประสงค์สุข

sombat.p@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2579-4110

Avata

นาย พีรยุทธ นิลชื่น

peerayut.nil@nontri.ku.ac.th, โทร. 036-329794-6

Avata

นางสาว อัญชลี บวดขุนทด

anchalee.b@nontri.ku.ac.th, โทร. 02-5798525


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 22 คน (ศาสตราจารย์ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 7 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 คน, อาจารย์ 4 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 1 คน, นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ 3 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 3 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 62 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 43 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 40 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 4 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 135 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 81 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 16 โครงการ, ผู้ประสานงาน 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 92 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 114 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 86 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 13 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 68 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 623 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 364 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 259 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 2 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 1 เรื่อง)
 • Unknown 6 เรื่อง (Unknown 6 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 165 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 137 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 8 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 10 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 10 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 39 รางวัล (เกียรติบัตร 16 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 7 รางวัล, ประชุมวิชาการ 16 รางวัล)