Person Image

  Education

  • ปรด. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) ปริญญาเอก, ม. เกษตรศาสตร์, ไทย, 2554
  • สบ (สาธารณสุขศาสตร์) ปริญญาตรี, ม. สุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย, 2550
  • ส.พบ. (สัตวแพทยศาสตร์) ปริญญาตรี, ม. เกษตรศาสตร์, ไทย, 2541
  • บ.ธบ.(บริหารธุรกิจ) ปริญญาตรี, ม.รามคำแหง, ไทย, 2546

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 6 2 0 0
  2023 การตรวจหาเชื้อไวรัสโรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบในแมวด้วยวิธีรีเวิร์สทรานสคริปชั่น ลูป-เมดดิเอท เตดไอโซเธอร์มอลแอมพลิฟิเคชั่น และชุดตรวจไวรัสโคโรน่าในแมวแบบขั้วไฟฟ้าประยุกต์แบบพิมพ์สกรีน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 กระบวนการเติมหมู่เมทิลเข้าในสายดีเอ็นเอของยีน TNC และบทบาทของยีนต่อ pH ของเนื้อสัตว์ที่แตกต่างกัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 การบูรณาการอณูวิทยาเพื่อการศึกษาโคโรนาไวรัสในแมว หัวหน้าโครงการ
  ผู้ร่วมวิจัย
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 การค้นหาโปรติโอมส์เพื่อการพัฒนาวัคซีนหน่วยย่อยควบคุมโรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบติดต่อในแมว (feline infectious peritonitis; FIP) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 การค้นหาสารสกัดเห็ด และสารสังเคราะห์เพื่อต้านการอักเสบและปรับระบบภูมิคุ้มกันต่อเซลล์เม็ดเลือดชนิดนิวเคลียสเดียวสำหรับต้านไวรัสโคโรนาในแมว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การค้นหาสมุนไพรยับยั้งการทำงานของโปรตีน protease จาก COVID-19 โดยใช้โคโรนาไวรัส จากแมวเป็นต้นแบบในการยับยั้งและต้านการอับเสบ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 0 0 0
  2021 การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ทางสัตวแพทย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 1 0 0
  2021 การพัฒนาชีวสารสำหรับการรักษาสัตว์ (Development of Bioagent therapeutics) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2021 การพัฒนาวัคซีน ระบบนำส่งวัคซีน และโปรไบโอติคส์ เพื่อควบคุมโรคในสัตว์น้ำ (Development of delivery system and probiotics for the control of aquatic animals) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารออกฤทธิ์ที่สกัดได้จากเห็ด ที่มีผลในการยับยั้งเอนไซม์ Reverse Transcriptase ของไวรัส FIV ในเซลล์เพาะเลี้ยง Bioactive compounds from mushroom extracts against Reverse Transcriptase enzymes of FIV ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 28 Project 13 11 0 0
  2022 การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ทางสัตวแพทย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การพัฒนาชีวสารสำหรับการรักษาสัตว์ (Development of Bioagent therapeutics) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การพัฒนาวัคซีน ระบบนำส่งวัคซีน และโปรไบโอติคส์ เพื่อควบคุมโรคในสัตว์น้ำ (Development of delivery system and probiotics for the control of aquatic animals) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารออกฤทธิ์ที่สกัดได้จากเห็ด ที่มีผลในการยับยั้งเอนไซม์ Reverse Transcriptase ของไวรัส FIV ในเซลล์เพาะเลี้ยง Bioactive compounds from mushroom extracts against Reverse Transcriptase enzymes of FIV ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2020 การผลิตแผ่นแปะยาเตรียมจากลิกนินกับน้ำยางธรรมชาติโปรตีนต่ำเพื่อนำส่งเฉพาะยาสำหรับรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียทางผิวหนังในสัตว์เลี้ยง ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2017 การพัฒนาชุดตรวจสอบหมู่เลือดแมว (Feline Blood Typing Test kit) หัวหน้าโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 0 0 0
  2016 อิทธิพลของการสูญเสียน้ำขณะเก็บรักษาต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกล้ามเนื้อและโปรตีน FLG2 ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2015 การตรวจหาและพิสูจน์ชนิดของแบคทีเรียจีนัส Helicobacter ในชิ้นเนื้อกระเพาะอาหารของสุนัข ผู้ร่วมวิจัย ทุนพัฒนาศักยภาพ กองทุนพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ 0 1 0 0
  2015 The use of omega-3 concentrate to relieve coxofemoral osteoarthritic pain in dogs ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 2 0 0 0
  2014 การศึกษาผลของกรดอะมิโนเมทไทโอนีนต่อการเจริญและการหลั่ง IL-2 ในเซลล์เพาะ เลี้ยงชนิด T-cell ของไก่ หัวหน้าโครงการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2014 รายงานสัตว์ป่วย: การใช้กล้องส่องตรวจภายในนำสิ่งแปลกปลอมออกจากหลอดอาหาร ในสุนัขพันธุ์ปอมเมอเรเนียน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2014 Application of Rhinoscopy in Dog and Cat หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2014 รูปแบบซีรั่มโปรตีนของโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในแมวโดยวิธีเซลลูโลสอะซิเตตอิเล็กโตรโฟรีซิส หัวหน้าโครงการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2014 การใช้กล้องส่องตรวจหลอดอาหารในสุนัขและแมว หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2014 การตรวจหาเชื้อไวรัสลิวคีเมียโดยใช้ชุดทดสอบ ELISA และวิธี nested PCR จากเลือดแมว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2014 การโคลนและวิเคราะห์เปรียบเทียบยีน zinc-finger protein บนโครโมโซม Y (ZFY) ระหว่างสุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว และสัตว์วงศ์สุนัขชนิดอื่นของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย รายได้มหาวิทยาลัย 2 1 0 0
  2014 จัดตั้งห้องปฏิบัติการกลางภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 0 0 0 0
  2013 การศึกษาค่าโลหิตวิทยาเบื้องต้นและค่าซีรั่มโปรตีนของไก่สายพันธุ์อาหรับ หัวหน้าโครงการ คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2013 การศึกษาโปรติโอมิกในปัสสาวะและซีรัมของสุนัขที่ป่วยด้วยโรคไตเรื้อรัง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2012 ลักษณะของฮีโมโกลบินในสุนัขพันธุ์ไทยบางแก้ว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2011 ความชุกของหมู่เลือด โลหิตวิทยา และเคมีโลหิต ในสุนัขพันธุ์บางแก้ว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2010 การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบโปรตีนในของเหลวร่างกายของสุนัขพันธุ์ไทยหลังอานและสุนัขพันธุ์ไทยบางแก้ว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2009 การเปรียบเทียบความไวและความจำเพาะระหว่าง 4 คู่ไพรเมอร์ยีน ที่แตกต่างกันโดยการใช้ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอร์เลส และ 3 คู่ไพรเมอร์ที่แตกต่างกันโดยการใช้ปฏิกิริยาเรียวทามลูกโซ่โพลีเมอร์เลส สำหรับการตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย Brucella canis ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การศึกษาผลของการใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาโรคแท้งติดต่อในสุนัข ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 วิวัฒนาการและการพัฒนาวิธีปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอร์เลสเพื่อการตรวจหาเชื้อ Brucella canis ในสุนัข หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2007 การศึกษาฟีโนไทป์และคุณสมบัติทางเคมีของฮีโมโกลบินสุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2002 ความสัมพันธ์ระหว่างซีรั่มโปรตีนกับสภาวะการณ์เกิดโรคช่องท้องอักเสบติดต่อในแมว หัวหน้าโครงการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2002 การศึกษาซีรั่มโปรตีนฮีโมโกลบินฟีโนไทป์ของสุนัข และความสัทพันธ์กับภาวะการเกิดโรค Babesiosis. ผู้ร่วมวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 2 0 0
  2018 การพัฒนาการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ FIV ในแมวด้วยโปรตีนแอนติเจนที่ผลิตได้เองในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 1 0 0
  2018 การพัฒนาชุดตรวจสอบหมู่เลือดแมว หัวหน้าโครงการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
  2011 Prevalence of infection and subtype of Feline Immunodeficiency Virus in cats in Central and Southern Thailand ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ไฟเซอร์ แอนิมัลเฮลธ์ (ประเทศไทย) จำกัด 0 1 0 0