การผลิตแผ่นแปะยาเตรียมจากลิกนินกับน้ำยางธรรมชาติโปรตีนต่ำเพื่อนำส่งเฉพาะยาสำหรับรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียทางผิวหนังในสัตว์เลี้ยง

Publish Year International Journal 1
2022 inนางสาววิมลรัตน์ อินศวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Extraction of curcumin from turmeric by ultrasonic-assisted extraction, identification, and evaluation of the biological activity", Journal of Herbmed Pharmacology, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, เมษายน 2022, หน้า 188-196
Publish Year National Conference 2
2022 inนางสาววิมลรัตน์ อินศวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสกัดเปลือกมังคุดด้วยคลื่นอัลตราโซนิคร่วมกับตัวทาละลาย: ปริมาณแอลฟา-แมงโกสตินและฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรีย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60 , 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exปิติภาคย์ บุญมี, inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของสารเชื่อมขวาง มวลโมเลกุลของไคโตซาน และการใช้สารลดแรงตึงผิวต่อการสังเคราะห์อนุภาคไคโตซานด้วยวิธีการอิมัลชั่นชนิดน้ำในน้ำมัน", ประชุมวิชาการครั้งที่ 58 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, Jatujak กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย