Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมเคมี), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี, ไทย, 2538
  • M.S.(Chemical Engineering), Lehigh University, สหรัฐอเมริกา, 2541
  • Ph.D.(Chemical Engineering), Lehigh University, สหรัฐอเมริกา, 2547

  Expertise Cloud

  ALOHABiogascarbon footprintCassava RootCassava starchCentral composite designsChitosanCopolymersdrilling rigengine roomGraftingHierarchical porous silicasimmobilizationlife cycle assessmentlife cycle assessment (LCA)Mechanical propertiesMethyl methacrylateModelingnatural rubberNeural networkspolystyrenePrevulcanizationProteaseRaspingRisk AssessmentRubberSilicon compoundsSol-gelssoy sauceTetraethylenepentamineUV radiationการเชื่อมขวางด้วยพันธะโคเวเลนต์การหาสภาวะที่เหมาะสมไคโตซานซิลิกาที่มีรูพรุนมากกว่าหนึ่งขซิลิกาที่มีรูพรุนมากกว่าหนึ่งขนาดซิลิกาที่มีรูพรุนหลายขนาดโซเดียม ซิลิเกตโปรติเอสโปรติเอสตรึงรูปผลิตภัณฑ์ยางแผ่นแปะยาฝุ่นระเบิดพรีวัลคาไนซ์พลังงานทดแทนพลังงานไฮโดรเจนพอลิเมอร์พอลิสไตรีนพีอีเอ็มเอ็ฟซีอิเล็กโทรดพื้นที่ผิวที่ว่องไวต่อปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีเพิ่มมูลค่ายางฟังก์ชันวัดคุมนิรภัยยางธรรมชาติยางธรรมชาติ สไตรีน-บิวตะไดอีน-รับเบอรยางธรรมมชาติผสมลิกนินยางโปรตีนต่ำ กร๊าฟท์พอลิเมอร์ยางพารายาปฏิชีวนะยูวีเยื่อเลือกผ่านโปรตอนระบบผลิตไอน้ำระบบวัดคุมนิรภัยรีไซเคิลพลาสติกรีดอกซ์รูพรุนทรงกลมกลวงลิกนินแลกเปลี่ยนโปรตอนวัสดุรูพรุนซิลิกาวัสดุลิกนินวิธีการกำจัดวิธีการทางสถิติวิธีโซลเจลอิมัลชันวิศวกรรมปฏิกิริยาเคมีเศษเหลือทิ้งปาล์มสไตรีน-บิวตะไดอีน-รับเบอร์สไตรีน-ยางธรรมชาติสภาวะที่เหมาะสมสภาวะในการสังเคราะห์สมรรถนะของเซลล์สร้างเครือข่ายสัตว์เลี้ยงสารแม่แบบสารลดแรงตึงผิวสารไวไฟหางน้ำยางหางน้ำยางธรรมชาติอนุภาคยางอบรมอโลฮาอินทรีย์-อนินทรีย์เมมเบรนอิมัลชั่นโคพอลิเมอร์ไรเซซั่นอิมัลชันพอลิเมอไรเซชั่นอิเล็กโทรดอีพ็อกซีเรซินเสริมแรงอุตสาหกรรมยางเอกสารความปลอดภัย ฉลาก GHSเอนไซม์ตรึงรูปเอ็นไซม์ไลเปสไอระเหยเฮกซะเมทิลไดไซลาเซน

  Interest

  การยึดจับพอลิเมอร์ด้วยพื้นผิวทีมีประจุตรงข้าม, การสังเคราะห์พอลิเมอร์เพื่อนำไปใช้ในการเซลล์เชื้อเพลิง, การตรึงเอนไซม์บนตัวรองรับพอลิเมอร์เพื่อใช้ในการทำปฏิกิริยาต่างๆ เช่นย่อยโปรตีนในยางธรรมชาติ

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 20 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 16 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
   • ทุนนอก 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 77 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 33 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 44 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 85 เรื่อง (เชิงวิชาการ 85 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

   Person Relation


   แสดงความคิดเห็น

   (0)