Person Image

  Education

  • วท.บ.(เคมีอุตสาหกรรม), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2524
  • วท.ม..(วิศวกรรมเคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2528
  • D.Sc.(Chemical Engineering ), Washington University , USA, 2539

  Expertise Cloud

  Back diffusionCatalytic crackingCFDCfd simulationCFD simulationsComputational fluid dynamicsDesignDiscrete Element MethodFlow fieldFluidizationFluidized bedsFuel CellGrapheneHydrodesulfurizationhydrodynamickinetic rateMass TransferModelingModeling of chemical reactorsModellingMultiphase reactorsNUMERICAL-SIMULATIONPEMFCReactorScale upScaling upScalingsScaling-upSECTIONShell formationSilicaSilicon productionsimulatiosimulationSlanted channelTwo phase flowTwo-degree-of-freedom controltwo-fluid modelTwo-fluid model.Two-fluid-modelvaporizationVelocityVibrationWaste plastic Lubricating oilWater managementเครื่องปฏิกรณ์หลายเฟสโคพอลิเมอร์ช่องทางไหลแบบเลื้อยขดชั้นตัวเร่งปฏิกิริยาชีวมวลเชื้อเพลิงเซลล์เชื้อเพลิงเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเยื่อแผ่นแลกเปลี่ยนโปรตอนเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอนเซลล์เชื้อเพลิงแบบ เปิดสัมผัสอากาศเซลล์เชื้อเพลิงแบบป้อนเอทานอลโดยตรงเซลล์เชื้อเพลิงเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอนเซลล์เชื้อเพลิงเอทานอลเซลล์เชื้อเพลิงเอทานอลป้อนตรงไซโคลเฮกซานอลไซโคลเฮกซานอล cyclohexanolไซโคลเฮกซาโนนไซโคลเฮกซาโนน cyclohexanoneไซโคลเฮกเซนดีเอมอีดีเอ็มอี DMEไดเมทิลอีเทอร์ Dimrthyl etherไดเมธิลอีเทอร์ตัวเร่งปฏิกิริยาพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน alternative energyพลังงานทางเลือกพลังงานหมุนเวียนพารามิเตอร์การออกแบบแฟตเตอร์ประสิทธิผลเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอนแม่พิมพ์ยางธรรมชาติ สไตรีน-บิวตะไดอีน-รับเบอรยางโปรตีนต่ำ กร๊าฟท์พอลิเมอร์ระบบโทโมแกรมรีไซเคิลพลาสติกวิศวกรรมปฏิกิริยาเคมีสมบัติของยางธรรมชาติสมรรถนะของเซลล์เชื้อเพลิงสมรรถนะเซลล์เชื้อเพลิงส่วนประกอบเอิเล็กโทรดเมมเบรนสารละลายออกซิเดชันอัตราการเกิดปฏิกิริยาอิเล็กโทรดอิเล็กโทรดนาโนอุตสาหกรรมปิโตรเคมี petrochemical industอุทกพลศาสตร์เอทานอลเอธานอลไฮโดรเจนไฮโดรเจนซัลไฟด์ไฮโดรดีซัลฟูไรเซชันไฮโดรไดนามิกส์

  Interest

  Reaction Engineering, Modelling and Simulation, Energy & Environment, Fuel Cell

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 22 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 16 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 17 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 17 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 87 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 49 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 38 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (สิทธิบัตร 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 72 เรื่อง (เชิงวิชาการ 62 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 10 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 4 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 3 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Discrete particle simulation of solids motion in a gas-solid fluidized bedLimtrakul S., Chalermwattanatai A., Unggurawirote K., Tsuji Y., Kawaguchi T., Tanthapanichakoon W.2003Chemical Engineering Science
  58(3-6),pp. 915-921
  81
  2DEM modeling and simulation of a catalytic gas-solid fluidized bed reactor: A spouted bed as a case studyLimtrakul S., Boonsrirat A., Vatanatham T.2004Chemical Engineering Science
  59(22-23),pp. 5225-5231
  75
  3Solids motion and holdup profiles in liquid fluidized bedsLimtrakul S., Chen J., Ramachandran P., Duduković M.2005Chemical Engineering Science
  60(7),pp. 1889-1900
  67
  4Ultraporous palladium supported on graphene-coated carbon fiber paper as a highly active catalyst electrode for the oxidation of methanolSawangphruk M., Krittayavathananon A., Chinwipas N., Srimuk P., Vatanatham T., Limtrakul S., Foord J.S.2013Fuel Cells
  13(5),pp. 881-888
  37
  5Assisted water management in a PEMFC with a modified flow field and its effect on performanceBunmark N., Limtrakul S., Fowler M., Vatanatham T., Gostick J.2010International Journal of Hydrogen Energy
  35(13),pp. 6887-6896
  36
  6Axial gas and solids mixing in a down flow circulating fluidized bed reactor based on CFD simulationKhongprom P., Aimdilokwong A., Limtrakul S., Vatanatham T., Ramachandran P.A.2012Chemical Engineering Science
  73,pp. 8-19
  35
  7Lagrangian modeling and simulation of effect of vibration on cohesive particle movement in a fluidized bedLimtrakul S., Rotjanavijit W., Vatanatham T.2007Chemical Engineering Science
  62(1-2),pp. 232-245
  34
  8Experiments, modeling and scaling-up of membrane reactors for hydrogen production via steam methane reformingChompupun T., Limtrakul S., Vatanatham T., Kanhari C., Ramachandran P.A.2018Chemical Engineering and Processing - Process Intensification
  134,pp. 124-140
  29
  9Hydrodynamic behaviors and mixing characteristics in an internal loop airlift reactor based on CFD simulationWadaugsorn K., Limtrakul S., Vatanatham T., Ramachandran P.A.2016Chemical Engineering Research and Design
  113,pp. 125-139
  26
  10Classifying flow regimes in three-phase fluidized beds from CARPT experimentsFraguío M.S., Cassanello M.C., Larachi F., Limtrakul S., Dudukovic M.2007Chemical Engineering Science
  62(24),pp. 7523-7529
  25
  11Gas-lift reactor for hydrogen sulfide removalLimtrakul S., Rojanamatin S., Vatanatham T., Ramachandran P.2005Industrial and Engineering Chemistry Research
  44(16),pp. 6115-6122
  13
  12Modeling of electro-organic synthesis to facilitate cleaner chemical manufacturing: Adiponitrile productionSuwanvaipattana P., Limtrakul S., Vatanatham T., Ramachandran P.A.2017Journal of Cleaner Production
  142,pp. 1296-1308
  13
  13Water transport in a PEM fuel cell with slanted channel flow field platesWawdee P., Limtrakul S., Vatanatham T., Fowler M.W.2015International Journal of Hydrogen Energy
  40(9),pp. 3739-3748
  12
  14DEM modeling and simulation of a down-flow circulating fluidized bedLimtrakul S., Thanomboon N., Vatanatham T., Khongprom P.2008Chemical Engineering Communications
  195(11),pp. 1328-1344
  12
  15Distribution coefficient and adsorption-desorption rates of di (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) onto and from the surface of suspended particles in fresh waterSirivithayapakorn S., Limtrakul S.2008Water, Air, and Soil Pollution
  190(1-4),pp. 45-53
  10
  16Scaling of a catalytic cracking fluidized bed downer reactor based on computational fluid dynamics simulationsKhongprom P., Ratchasombat S., Wanchan W., Bumphenkiattikul P., Limtrakul S.2020RSC Advances
  10(5),pp. 2897-2914
  9
  17Study of wall-to-bed heat transfer in circulating fluidized bed riser based on CFD simulationWanchan W., Khongprom P., Limtrakul S.2020Chemical Engineering Research and Design
  156,pp. 442-455
  9
  18Modeling of Chemical Vapor Deposition of Silane for Silicon Production in a Spouted Bed via Discrete Element Method Coupled with Eulerian ModelChanlaor P., Limtrakul S., Vatanatham T., Ramachandran P.A.2018Industrial and Engineering Chemistry Research
  57(36),pp. 12096-12112
  8
  19Mathematical modeling and simulation for gas-liquid reactorsKongto A., Limtrakul S., Ngaowsuwan K., Ramachandran P., Vatanatham T.2005Computers and Chemical Engineering
  29(11-12 SPEC. ISS.),pp. 2461-2473
  8
  20Heat transfer effect in scaling-up a fluidized bed reactor for propylene polymerizationBumphenkiattikul P., Limtrakul S., Vatanatham T., Khongprom P., Ramachandran P.A.2018RSC Advances
  8(50),pp. 28293-28312
  6
  21Kinetic evaluation for hydrodesulfurization via lumped model in a trickle-bed reactorBannatham P., Teeraboonchaikul S., Patirupanon T., Arkardvipart W., Limtrakul S., Vatanatham T., Ramachandran P.A.2016Industrial and Engineering Chemistry Research
  55(17),pp. 4878-4886
  5
  22A solution strategy for the film model for non-isothermal gas-liquid reactionsLimtrakul S., Kongto A., Vatanatham T., Ramachandran P.2010Chemical Engineering Science
  65(15),pp. 4420-4431
  4
  23Mixing Characteristics of Gas and Liquid Phases in Bubble Column Reactors from Virtual Tracer SimulationWadaugsorn K., Limtrakul S., Vatanatham T., Ramachandran P.A.2018Industrial and Engineering Chemistry Research
  57(42),pp. 14064-14079
  3
  24Modeling and evaluation of hydrodesulfurization and deactivation rates for partially wetted Trilobe catalyst using finite element methodLimtrakul S., Bannatham P., Teeraboonchaikul S., Vatanatham T., Ramachandran P.A.2019Powder Technology
  354,pp. 779-791
  3
  25Two-Scale Model for Kinetics, Design, and Scale-Up of Biodiesel ProductionBannatham P., Banthaothook C., Limtrakul S., Vatanatham T., Jaree A., Ramachandran P.A.2021Industrial and Engineering Chemistry Research
  2
  263-D simulation of particle and gas flow behavior in a riser with venturi pipe inletKhongprom P., Limtrakul S., Vatanatham T.2008Chiang Mai Journal of Science
  35(1),pp. 131-140
  2
  27Cleaning of lubricant-oil-contaminated plastic using liquid carbon dioxideCharoenchaitrakool M., Tungkasatan S., Vatanatham T., Limtrakul S.2016Journal of Industrial and Engineering Chemistry
  34,pp. 313-320
  1
  28The effect of process factors to the kinetic studies of emulsion copolymerization of natural rubber and styreneJaimuang S., Vatanatham T., Limtrakul S., Prapainainar P.2014Advanced Materials Research
  844,pp. 361-364
  1
  29Axial gas mixing in a high density downer reactorKhongprom P., Limtrakul S., Vatanatham T.2014CFB-11: Proceedings of the 11th International Conference on Fluidized Bed Technology
  ,pp. 67-72
  1
  30Synthesis of Hydrogenated Natural Rubber Having Epoxide Groups Using DiimideNgudsuntear K., Limtrakul S., Arayapranee W.2022ACS Omega
  1
  31Scaling of catalytic cracking fluidized bed downer reactor based on CFD simulations—Part II: effect of reactor scaleKhongprom P., Ratchasombat S., Wanchan W., Bumphenkiattikul P., Bumphenkiattikul P., Limtrakul S.2022RSC Advances
  12(33),pp. 21394-21405
  0
  32Study of Hydrodynamics and Upscaling of Immiscible Fluid Stirred Tank using Computational Fluid Dynamics SimulationPhumnok E., Wanchan W., Chuenjai M., Bumphenkiattikul P., Bumphenkiattikul P., Limtrakul S., Rattanawilai S., Khongprom P.2022CFD Letters
  14(6),pp. 115-133
  0
  33Mechanical and Aging Properties of Hydrogenated Epoxidized Natural Rubber and Its Lifetime PredictionNgudsuntear K., Limtrakul S., Vatanatham T., Arayapranee W.2022ACS Omega
  0
  34Kinetics, Mass Transfer, and Reactor Scaling Up in Production of Direct Dimethyl EtherPathoumthong K., Ratanamalaya P., Limtrakul S., Vatanatham T., Ramachandran P.A.2022Industrial and Engineering Chemistry Research
  0
  35Amidation Reaction System: Kinetic Studies and Improvement by Product RemovalWongwanichkangwarn I., Limtrakul S., Vatanatham T., Ramachandran P.A.2021ACS Omega
  0
  36Scaling up of CO2Sorption in DSU Fluidized Bed Reactor Based on CFD SimulationKhongprom P., Soontarose P., Wanchan W., Limtrakul S.2019RI2C 2019 - 2019 Research, Invention, and Innovation Congress
  0
  37CFD Simulation of the Hydrodynamics in Three Phase Fluidized Bed Reactor: Effect of Particle PropertiesKhongprom P., Wanchan W., Kamkham K., Limtrakul S.2019RI2C 2019 - 2019 Research, Invention, and Innovation Congress
  0
  38Catalytic Cracking of Heavy Oil from Waste Plastic in Tapered Circulating Fluidized Bed Riser ReactorKhongprom P., Whansungnoen T., Pienduangsri P., Wanchan W., Limtrakul S.2020E3S Web of Conferences
  141
  0
  39Dispersion Model for Cocurrent Upflow Circulating Fluidized Bed (Riser) and Cocurrent Downflow Circulating Fluidized Bed (Downer) for Thermal CrackingKruehong C., Limtrakul S., Ramachandran P.2003Proceedings of 41st Kasetsart University Annual Conference
  ,pp. 168-176
  0
  40Temperature control of polypropylene thermal cracking reactor by input/output linearization with two-degree-of-freedom structureWantawee S., Panjapornpon C., Limtrakul S., Vatanatham T.2015Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers
  52,pp. 72-78
  0
  41Assessment of anammox bacteria in the enrichment culture on sand and granular activated carbonSukthamruksa C., Saricheewin K., Intaraprasong V., Yimhoy P., Sirivithayapakorn S., Limtrakul S.2011Kasetsart Journal - Natural Science
  45(6),pp. 1150-1157
  0
  42Scaleup effect on performance of proton exchange membrane fuel cellLeelasupakorn H., Kaewchada A., Traisantikul W., Tiengtrakarnsuk W., Limtrakul S., Vatanatham T.2008Chiang Mai Journal of Science
  35(1),pp. 89-94
  0