Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมเคมี), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี, ไทย, 2538
  • M.S.(Chemical Engineering), Lehigh University, สหรัฐอเมริกา, 2541
  • Ph.D.(Chemical Engineering), Lehigh University, สหรัฐอเมริกา, 2547

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของนันทิยา

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของนันทิยา 5 ปีล่าสุด

  Year Academic 91
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 202471 ชื่อวิชา Polymer Engineering,8 ก.ค. 2008 - 26 ก.ย. 2008
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :สภาวะที่เหมาะสมในการกำจัดชั้นโปรตีนของยางธรรมชาติด้วยโปรติเอส แหล่งทุน :กำลังติดต่อขอทุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554,28 ก.ย. 2009 - 27 เม.ย. 2012
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 202471 ชื่อวิชา Polymer Engineering,7 ก.ค. 2008 - 26 ก.ย. 2008
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การปรับปรุงพื้นผิวของไคโตซานเพื่อใช้ตรึงเอนไซม์ แหล่งทุน :ไม่มี,7 ก.ค. 2009 - 25 ก.ย. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 202471 ชื่อวิชา Polymer Engineering,8 ก.ย. 2008 - 26 ก.ย. 2008
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 202471 ชื่อวิชา Polymer Engineering,4 ส.ค. 2008 - 24 ก.ย. 2008
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเติมหมู่เอมีนให้พอลิฟินิลซัลโฟนเพื่อใช้ในการตรึงเอนไซม์ด้วยพันธะโควาเลนท์ แหล่งทุน :บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทุนอุดหนุนวิจัยมก.ปี 2548-9จากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,1 ต.ค. 2007 - 30 ต.ค. 2007
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 202471 ชื่อวิชา Polymer Engineering,11 ส.ค. 2008 - 25 ก.ย. 2008
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ศึกษาการตรึงเอนไซม์โปรติเอสบนไคโตซาน แหล่งทุน :บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,7 ก.ค. 2008 - 23 เม.ย. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 202471 ชื่อวิชา Polymer Engineering,15 ก.ค. 2008 - 26 ก.ย. 2008
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :สภาวะที่เหมาะสมในการกำจัดชั้นโปรตีนของยางธรรมชาติด้วยโปรติเอส แหล่งทุน :กำลังขอจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554,28 ก.ย. 2009 - 27 เม.ย. 2012
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 202471 ชื่อวิชา Polymer Engineering,8 ก.ย. 2008 - 26 ก.ย. 2008
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 202471 ชื่อวิชา Polymer Engineering,2 มิ.ย. 2008 - 26 ก.ย. 2008
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การปรับปรุงยางธรรมชาติเพื่อใช้ทดแทนบิวตะไดอีนในยางเอสบีอาร์ แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,29 ม.ค. 2008 - 25 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202599 ชื่อวิชา Thesis,8 มิ.ย. 2009 - 24 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ไม่มีชื่อเพราะใช้ความรู้นี้ในการทำวิจัยของนิสิตคนอื่นๆ ต่อไป แหล่งทุน :ไม่มี,6 ก.ค. 2009 - 25 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ไม่มีชื่อเพราะใช้ความรู้นี้ในการทำวิจัยของนิสิตคนอื่นๆ ต่อไป แหล่งทุน :ไม่มี,6 ก.ค. 2009 - 25 ก.ย. 2009
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ศึกษาความปลอดภัยในโรงงานลักษณะอื่นๆ แหล่งทุน :ส่วนตัว,5 ก.ค. 2010 - 16 ส.ค. 2011
  1999 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :นำไปใช้ศึกษาความปลอดภัยในโรงงานลักษณะอื่นๆ แหล่งทุน :ไม่มี,7 มิ.ย. 1999 - 16 ส.ค. 2011
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202471 ชื่อวิชา Polymer Engineering,7 มิ.ย. 2010 - 17 ก.ย. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202471 ชื่อวิชา Polymer Engineering,8 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :สภาวะที่เหมาะสมในการกำจัดชั้นโปรตีนของยางธรรมชาติด้วยโปรติเอส แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,10 ม.ค. 2011 - 9 ม.ค. 2012
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01216599 ชื่อวิชา Thesis,1 มี.ค. 2011 - 31 ต.ค. 2011
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01216599 ชื่อวิชา Thesis,1 มี.ค. 2011 - 31 มี.ค. 2012
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01216599 ชื่อวิชา Thesis,1 มี.ค. 2011 - 31 มี.ค. 2012
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202599 ชื่อวิชา Thesis,1 มี.ค. 2011 - 31 มี.ค. 2012
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01216599 ชื่อวิชา Thesis,1 มี.ค. 2011 - 31 มี.ค. 2012
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01216599 ชื่อวิชา Thesis,1 มี.ค. 2011 - 31 มี.ค. 2012
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202599 ชื่อวิชา Thesis,1 มี.ค. 2011 - 31 มี.ค. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202699 ชื่อวิชา Thesis,1 มี.ค. 2012 - 30 มี.ค. 2013
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การปรับปรุงอิเล็กโทรดด้วยไคโตซานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน แหล่งทุน :อุดหนุนมก.ปี 2556,23 ม.ค. 2013 - 22 ม.ค. 2014
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการ การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ซิลิกาที่มีรูพรุนมากกว่าหนึ่งขนาดจากโซเดียม ซิลิเกต โดยใช แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัยมก. 2558,14 ม.ค. 2015 - 13 ม.ค. 2016
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการ การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ซิลิกาที่มีรูพรุนมากกว่าหนึ่งขนาดจากโซเดียม ซิลิเกต โดยใช แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัยมก. 2558,14 ม.ค. 2015 - 13 ม.ค. 2016
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202213 ชื่อวิชา Numerical Methods for Chemical Engineers,12 ม.ค. 2015 - 4 พ.ค. 2015
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202213 ชื่อวิชา Numerical Methods for Chemical Engineers,12 ม.ค. 2015 - 4 พ.ค. 2015
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการ การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ซิลิกาที่มีรูพรุนมากกว่าหนึ่งขนาดจากโซเดียม ซิลิเกต โดยใช แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัยมก. 2558,14 ม.ค. 2015 - 13 ม.ค. 2016
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการ การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ซิลิกาที่มีรูพรุนมากกว่าหนึ่งขนาดจากโซเดียม ซิลิเกต โดยใช แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัยมก. 2558,14 ม.ค. 2015 - 13 ม.ค. 2016
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการ การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ซิลิกาที่มีรูพรุนมากกว่าหนึ่งขนาดจากโซเดียม ซิลิเกต โดยใช แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัยมก. 2558,14 ม.ค. 2015 - 13 ม.ค. 2016
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการ การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ซิลิกาที่มีรูพรุนมากกว่าหนึ่งขนาดจากโซเดียม ซิลิเกต โดยใช แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัยมก. 2558,14 ม.ค. 2015 - 13 ม.ค. 2016
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการ การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ซิลิกาที่มีรูพรุนมากกว่าหนึ่งขนาดจากโซเดียม ซิลิเกต โดยใช แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัยมก. 2558,14 ม.ค. 2015 - 13 ม.ค. 2016
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202213 ชื่อวิชา Numerical Methods for Chemical Engineers,12 ม.ค. 2015 - 4 พ.ค. 2015
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202213 ชื่อวิชา Numerical Methods for Chemical Engineers,12 ม.ค. 2015 - 4 พ.ค. 2015
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202471 ชื่อวิชา Polymer Engineering,18 ส.ค. 2014 - 8 ธ.ค. 2014
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01230599 ชื่อวิชา Thesis,1 ก.ค. 2016 - 31 พ.ค. 2017
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01230599 ชื่อวิชา Thesis,1 ม.ค. 2015 - 30 พ.ค. 2015
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01230599 ชื่อวิชา Thesis,2 ก.ค. 2015 - 31 พ.ค. 2016
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202599 ชื่อวิชา Thesis,1 ม.ค. 2016 - 31 พ.ค. 2016
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202699 ชื่อวิชา Thesis,1 ก.ค. 2017 - 31 ก.ค. 2018
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01230599 ชื่อวิชา Thesis,2 ก.ค. 2015 - 31 ธ.ค. 2016
  2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01216599 ชื่อวิชา Thesis,1 ม.ค. 2018 - 31 พ.ค. 2018
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202699 ชื่อวิชา Thesis,5 ม.ค. 2015 - 31 มี.ค. 2016
  2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202599 ชื่อวิชา Thesis,1 ม.ค. 2018 - 30 มี.ค. 2019
  2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202599 ชื่อวิชา Thesis,1 มิ.ย. 2018 - 31 พ.ค. 2019
  2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202599 ชื่อวิชา Thesis,3 มิ.ย. 2019 - 31 ธ.ค. 2020
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การดัดแปรยางธรรมชาติโดยการต่อกิ่งในการเกิดโคพอลิเมอร์แบบอิมัลชันของสไตรีนกับน้ำยางธรรมชาติเมื่อมียาง แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่าน โครงการของ สถาบันพัฒนาผลิตผลเกษตร,27 พ.ย. 2007 - 27 ม.ค. 2009
  2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202471 ชื่อวิชา Polymer Engineering,5 มิ.ย. 2006 - 26 ก.ย. 2008
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ไม่มีชื่อเพราะใช้ความรู้นี้ในการทำวิจัยของนิสิตคนอื่นๆ ต่อไป แหล่งทุน :ไม่มี,2 มิ.ย. 2008 - 25 ก.ย. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ไม่มีชื่อเพราะใช้ความรู้นี้ในการทำวิจัยของนิสิตคนอื่นๆ ต่อไป แหล่งทุน :ไม่มี,2 มิ.ย. 2008 - 25 ก.ย. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ไม่มีชื่อเพราะใช้ความรู้นี้ในการทำวิจัยของนิสิตคนอื่นๆ ต่อไป แหล่งทุน :ไม่มี,7 ก.ค. 2008 - 25 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ไม่มีชื่อเพราะใช้ความรู้นี้ในการทำวิจัยของนิสิตคนอื่นๆ ต่อไป แหล่งทุน :ไม่มี,9 มี.ค. 2009 - 25 ก.ย. 2009
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ใช้ในการทำวิัจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา แหล่งทุน :ไม่มี,6 มิ.ย. 2011 - 5 ต.ค. 2011
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202471 ชื่อวิชา Polymer Engineering,6 มิ.ย. 2011 - 30 ก.ย. 2011
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202471 ชื่อวิชา Polymer Engineering,6 มิ.ย. 2011 - 30 ก.ย. 2011
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ใช้ในงานวิจัยของนิสิตบัณฑิตศึกษารุ่นต่อไป แหล่งทุน :ไม่มี,6 มิ.ย. 2011 - 5 ต.ค. 2011
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01216599 ชื่อวิชา Thesis,1 พ.ย. 2009 - 31 มี.ค. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01216595 ชื่อวิชา Independent Study,1 พ.ย. 2010 - 31 มี.ค. 2011
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01216599 ชื่อวิชา Thesis,26 มี.ค. 2012 - 31 มี.ค. 2013
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01216599 ชื่อวิชา Thesis,26 มี.ค. 2012 - 31 มี.ค. 2013
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202462 ชื่อวิชา Safety Engineering & Risk Assessment,11 มิ.ย. 2012 - 21 ก.ค. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202495 ชื่อวิชา Chemical Engineering Project I,18 มิ.ย. 2012 - 28 ก.พ. 2013
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202471 ชื่อวิชา Polymer Engineering,14 มิ.ย. 2011 - 21 ก.ย. 2013
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202471 ชื่อวิชา Polymer Engineering,14 มิ.ย. 2011 - 24 ก.ย. 2011
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202599 ชื่อวิชา Thesis,2 ก.ย. 2013 - 14 ก.ย. 2013
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการ การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ซิลิกาที่มีรูพรุนมากกว่าหนึ่งขนาดจากโซเดียม ซิลิเกต โดยใช แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนมก. 2558,1 ม.ค. 2015 - 1 ม.ค. 2016
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการ การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ซิลิกาที่มีรูพรุนมากกว่าหนึ่งขนาดจากโซเดียม ซิลิเกต โดยใช แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนมก. 2558,1 ม.ค. 2015 - 1 ม.ค. 2016
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202471 ชื่อวิชา Polymer Engineering,18 ส.ค. 2014 - 8 ธ.ค. 2014
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202471 ชื่อวิชา Polymer Engineering,18 ส.ค. 2014 - 8 ธ.ค. 2014
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202599 ชื่อวิชา Thesis,5 ส.ค. 2013 - 1 ก.ค. 2014
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :พัฒนาซิลิกาชนิดที่มีรูพรุนมากกว่าหนึ่งขนาดที่ผลิตจากโซเดียมซิลิเกต โดยใช้หางน้ำยางธรรมชาติเป็นสารแม่ แหล่งทุน :สวพ. ปี 2560,14 ม.ค. 2017 - 15 ม.ค. 2018
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202599 ชื่อวิชา Thesis,2 ม.ค. 2017 - 31 พ.ค. 2018
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ : พัฒนาซิลิกาชนิดที่มีรูพรุนมากกว่าหนึ่งขนาดที่ผลิตจากโซเดียมซิลิเกต โดยใช้หางน้ำยางธรรมชาติเป็นสารแม แหล่งทุน :สวพ. ปี 2560,30 ม.ค. 2017 - 31 ม.ค. 2018
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202699 ชื่อวิชา Thesis,1 ส.ค. 2017 - 31 ก.ค. 2018
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202699 ชื่อวิชา Thesis,1 ส.ค. 2017 - 31 ก.ค. 2018
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202599 ชื่อวิชา Thesis,1 ก.ค. 2014 - 30 พ.ค. 2015
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01230599 ชื่อวิชา Thesis,1 ก.ค. 2016 - 30 ธ.ค. 2016
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การวัลคาไนเซชันน้ำยางด้วยวิธีอิเล็กตรอนบีมและยูวี แหล่งทุน :ส่วนตัว,1 ก.ค. 2016 - 31 ก.ค. 2017
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202599 ชื่อวิชา Thesis,1 ก.ค. 2014 - 30 พ.ค. 2015
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202599 ชื่อวิชา Thesis,1 ก.ค. 2017 - 31 พ.ค. 2018
  2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202599 ชื่อวิชา Thesis,1 ม.ค. 2018 - 31 ก.ค. 2018
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202599 ชื่อวิชา Thesis,4 มี.ค. 2014 - 31 มี.ค. 2015
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202599 ชื่อวิชา Thesis,7 มี.ค. 2016 - 31 มี.ค. 2017