Search Result of "Biogas"

About 366 results
Img

งานวิจัย

เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพ: ต้นแบบชุดจ่ายก๊าซชีวภาพและต้นแบบชุดอัดและบรรจุก๊าซชีวภาพ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อมลิน ต้องกระโทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

The study of biogas management for a small engine using biogas as fuel

ผู้แต่ง:Imgเกษมสันต์ ฤทธิธรรม, ImgDr.Anchasa Pramuanjaroenkij, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Biogas production from sunn hemp

ผู้แต่ง:ImgDr.Nusara Sinbuathong, ImgKhun-Anake, R., ImgDr.Suriya Sawanon, Associate Professor,

วารสาร:

Img Img

Img

การประชุมวิชาการ

การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลนกแอ่น (2017)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img Img Img

Img

ที่มา:Thai Biogas Energy Co., Ltd.

หัวเรื่อง:การวิจัยเพื่อออกแบบงานขุดบ่อเพื่อผลิตแก๊สชีวภาพ สำนักงาน อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี (โครงการ 2) และ จ.พังงา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาสาธิตการทำก๊าซชีวภาพให้เป็นไบโอมีเทน (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเกียรติไกร อายุวัฒน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

Img
Img

การประชุมวิชาการ

BIOGAS PRODUCTION FROM SUNN HEMP

ผู้แต่ง:ImgDr.Nusara Sinbuathong, ImgRoj Khun-Anake, ImgDr.Suriya Sawanon, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Performance of Various Adsorbent/Absorbent for Biogas Purification

ผู้แต่ง:ImgThidayu Monklum, ImgRewadee Anuwattana, ImgDr.Prapa Sohsalam, Lecturer,

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

Thermochemical Study of Biogas Autothermal Reforming

ผู้แต่ง:ImgDr.Sompop JARUNGTHAMMACHOTE, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Biogas and methane yield from rye grass

ผู้แต่ง:ImgV?t?z, T., ImgKoutn?, T., ImgGer?l, M., ImgKud?lka, J., ImgDr.Nuttakan Nitayapat, Assistant Professor, ImgRyant, P., ImgHejduk, Stanislav, Img Lo??k, T., ImgV?t?zov?, M., ImgMare?ek, J.,

วารสาร:

Img

Img

งานวิจัย

การผลิตก๊าซชีวภาพจากวัชพืชต่างๆ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นุษรา สินบัวทอง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุริยะ สะวานนท์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (2)

12345678910...