Person Image

  Education

  • วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2534
  • นิติศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2540
  • เศรษฐศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย, 2541
  • วท.ม. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2539
  • M.Sc. (Bioresources and Production Science ), Hokkaido University, ญี่ปุ่น, 2546
  • Ph.D. (Bioresources and Production Science), Hokkaido University, ญี่ปุ่น, 2549

  Expertise Cloud

  anaerobic digestionBioenergyBiogasbody weight estimationbuffaloescarcass qualitycashew nut shell liquidCo-digestionCow dungdairy steersdigestibilityeconomic returnEffective degradabilityenzyme activityfecesfeedlotFiber digestiongas productionGreenhouse gasgrowth performanceinoculationKamphaeng Saen beefKamphaeng saen beef cattleKamphaengsaen cattleLeucaena leucocephalalinear measurementmeat characteristicsmeat qualitymethanemicrobiotaNapier grassnylon bag techniquePalm Oilperformancephysiologypineapple stempineapple stem starchproduction performanceproteinRenewable energyrumen fermentationRuminantRuminococcus albus KU-F152Ruminococcus flavefaciensSelenomonas ruminantium S137Starch sourceswamp buffaloswamp buffaloesThai native cattlewater hyacinthWeedกระบือคุณภาพเนื้อเครื่องหมายพันธุกรรมโคนมเพศผู้โคนมเพศผู้ตอนโคเนื้อโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนโคพันธุ์กำแพงแสนต้นข้าวพร้อมเมล็ดหมักต้นทุนการผลิตเทคนิคถุงไนลอนนมผงเทียมนมเหลือจากกระบวนการแปรรูปน้ำนมโคนวัตกรรมอาหารสัตว์น้ำนมเหลือทิ้งจากการกระบวนการแปรรูปน้ำนมเหลือทิ้งจากการแปรรูปน้ำนมโคน้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มดิบนิเวศน์วิทยาของกระเพาะรูเมนนิเวศวิทยาในกระเพาะรูเมนเนื้อโคเนื้อโคคุณภาพเนื้อโคคุณภาพสูงเนื้อโคนมคุณภาพสูงบาร์หมันโคลูกผสมวากิวแบคทีเรียแบคทีเรียไม่ย่อยเยื่อใยแบคทีเรียย่อยเยื่อใยแบคทีเรียย่อยสลายเยื่อใยพลังงานชีวภาพพืชพลังงานเพศแพะฟางข้าวภาวะโลกร้อนมีเทนมูลโคเมตาโบไลต์ในเลือดย่อยสลายระดับของอาหารข้นระดับโปรตีนระดับโปรตีนหยาบระยะเวลาในการตอนลูกโคนมเพศเมียสมรรถภาพการขุนสมรรถภาพการเจริญเติบโตสัตว์เคี้ยวเอื้องหญ้าเนเปียร์หมักอาหารปลอดภัย

  Interest

  จุลินทรีย์ และนิเวศน์วิทยาของจุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมน , โปรไบโอติก และพรีไบโอติกในอาหารสัตว์ , การผลิตโคเนื้อและโคนม, การผลิตก๊าซชีวภาพ

  Administrative Profile

  • มิ.ย. 2563 - ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชา คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาสัตวบาล
  • พ.ย. 2559 - พ.ค. 2563 รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริหาร คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาสัตวบาล
  • ม.ค. 2556 - ต.ค. 2559 รองหัวหน้าภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
  • ก.ค. 2550 - ต.ค. 2555 รองหัวหน้าภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 88 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 48 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 40 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 11 เรื่อง (เชิงวิชาการ 9 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 9 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 7 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Evidence for the possible involvement of Selenomonas ruminantium in rumen fiber digestionSawanon S., Sawanon S., Koike S., Kobayashi Y.2011FEMS Microbiology Letters
  325(2),pp. 170-179
  38
  2Synergistic fibrolysis in the rumen by cellulolytic Ruminococcus flavefaciens and non-cellulolytic Selenomonas ruminantium: Evidence in defined culturesSawanon S., Kobayashi Y.2006Animal Science Journal
  77(2),pp. 208-214
  33
  3Body measurements of male Kamphaengsaen beef cattle as parameters for estimation of live weightSawanon S., Boonsaen P., Innuruk P.2011Kasetsart Journal - Natural Science
  45(3),pp. 428-434
  20
  4Methane production from napier grass by co-digestion with cow dungSawanon S., Sangsri P., Leungprasert S., Sinbuathong N.2017Lecture Notes in Energy
  33,pp. 169-180
  12
  5Effect of cashew nut shell liquid feeding on fermentation and microbiota in the rumen of Thai native cattle and swamp buffaloesKonda S., Onodera R., Kanchanasatit E., Boonsaen P., Sawanon S., Nagashima K., Suzuki Y., Koike S., Kobayashi Y.2019Livestock Science
  226,pp. 99-106
  11
  6Effects of protein levels and energy sources in total mixed ration on feedlot performance and carcass quality of Kamphaeng Saen steersBoonsaen P., Soe N.W., Maitreejet W., Majarune S., Reungprim T., Sawanon S., Sawanon S.2017Agriculture and Natural Resources
  51(1),pp. 57-61
  10
  7Effect of source of methionine in broken rice-soybean diet on production performance, blood chemistry, and fermentation characteristics in weaned pigsKrutthai N., Vajrabukka C., Markvichitr K., Choothesa A., Thiengtham J., Sawanon S., Kaewtapee C., Bunchasak C.2015Czech Journal of Animal Science
  60(3),pp. 123-131
  9
  8Selection of plant oil as a supplemental energy source by monitoring rumen profiles and its dietary application in Thai crossbred beef cattleMatsuba K., Padlom A., Khongpradit A., Boonsaen P., Thirawong P., Sawanon S., Suzuki Y., Koike S., Kobayashi Y.2019Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
  32(10),pp. 1511-1520
  9
  9Pineapple stem by-product as a feed source for growth performance, ruminal fermentation, carcass and meat quality of Holstein steersHattakum C., Kanjanapruthipong J., Nakthong S., Wongchawalit J., Piamya P., Sawanon S., Sawanon S.2019South African Journal of Animal Sciences
  49(1),pp. 147-155
  7
  10Effects of concentrate levels and pineapple stem on growth performance, carcass and meat quality of dairy steersPintadis S., Boonsaen P., Hattakum C., Homwong N., Sawanon S.2020Tropical Animal Health and Production
  52(4),pp. 1911-1917
  6
  11Effect of pineapple stem starch feeding on rumen microbial fermentation, blood lipid profile, and growth performance of fattening cattleKhongpradit A., Boonsaen P., Homwong N., Suzuki Y., Koike S., Sawanon S., Kobayashi Y.2020Animal science journal = Nihon chikusan Gakkaiho
  91(1),pp. e13459
  6
  12Partial characterization of phylogeny, ecology and function of the fibrolytic bacterium Ruminococcus flavefaciens OS14, newly isolated from the rumen of swamp buffaloBoonsaen P., Boonsaen P., Kinjo M., Sawanon S., Sawanon S., Suzuki Y., Koike S., Kobayashi Y.2018Animal Science Journal
  89(2),pp. 377-385
  5
  13Biogas production in semi-continuous-flow reactors using fresh water hyacinth from the Chao Phraya RiverSinbuathong N., Kratay W., Sombat N., Leungprasert S., Sawanon S.2019International Journal of Global Warming
  17(3),pp. 252-265
  4
  14Methane production from napier grass by two-stage anaerobic digestionSinbuathong N., Sangsil Y., Leungprasert S., Sawanon S.2016International Journal of Global Warming
  10(4),pp. 423-436
  4
  15Cutting interval of Napier grass affecting methane yield in anaerobic digestionSinbuathong N., Sangsil Y., Sawanon S.2018International Journal of Global Warming
  14(3),pp. 288-300
  3
  16Fibrolytic bacterium isolated from buffalo rumen phylogenetically closely related to butyrivibrios and pseudobutyrivibriosPoonko S., Boonsaen P., Sawano S., Sawano S.2015Kasetsart Journal - Natural Science
  49(4),pp. 547-559
  3
  17The effects of using pineapple stem starch as an alternative starch source and ageing period on meat quality, texture profile, ribonucleotide content, and fatty acid composition of longissimus thoracis of fattening dairy steersChaosap C., Sahatsanon K., Sitthigripong R., Sawanon S., Setakul J.2021Foods
  10(10)
  2
  18Biogas production from Napier grass at various cutting intervalsSinbuathong N., Sangsil Y., Sawanon S.2016Green Energy and Technology
  PartF2,pp. 375-385
  2
  19Effect on milk production in Thailand of silage from forage sorghum and forage sorghum with Lablab purpureusJuntanam T., Juntanam T., Thiengtham J., Sawanon S., Tudsri S., Siwichai S., Prasanpanich S.2013Kasetsart Journal - Natural Science
  47(1),pp. 53-59
  2
  20Biogas production from sunn hempSinbuathong N., Khun-Anake R., Sawanon S.2019International Journal of Global Warming
  19(1-2),pp. 24-36
  2
  21Studies on fibrolytic bacterium Butyrivibrio fibrisolvens isolated from sheep rumenSawanon S., Kobayashi Y.2007Songklanakarin Journal of Science and Technology
  29(2),pp. 351-361
  1
  22Grass as a high potential by-product: Buffalo grass to biogas and the increase of system performance and stabilitySawanon S., Leungprasert S., Sillapacharoenkul B., Khunanake R., Soiklom S., Sinbuathong N.2022International Journal of Hydrogen Energy
  1
  23Feeding cashew nut shell liquid decreases methane production from feces by altering fecal bacterial and archaeal communities in Thai local ruminantsTamori K., Tamori K., Matsunaga B., Boonsaen P., Khongpradit A., Sawanon S., Nagashima K., Koike S., Kobayashi Y.2021Animal science journal = Nihon chikusan Gakkaiho
  92(1),pp. e13569
  1
  24Cashew nut shell liquid potentially mitigates methane emission from the feces of Thai native ruminant livestock by modifying fecal microbiotaNarabe C., Kamiyama S., Saito M., Boonsaen P., Khongpradit A., Sawanon S., Suzuki Y., Koike S., Kobayashi Y.2021Animal science journal = Nihon chikusan Gakkaiho
  92(1)
  0
  25Effects of different starch sources in concentrates on meat characteristics, nutrient composition, and collagen solubility of dairy steersSahatsanon K., Chaosap C., Sivapirunthep P., Sawanon S., Setakul J., Sitthigripong R.2022International Journal of Agricultural Technology
  18(1),pp. 347-356
  0
  26Effect of pineapple stem starch in concentrate diet on rumen fermentation in beef cattle and in situ dry matter degradabilityKhongpradit A., Boonsaen P., Homwong N., Buaphan S., Maitreejit W., Karnjanasirm K., Sawanon S.2022Agriculture and Natural Resources
  56(2),pp. 277-286
  0
  27Evaluation of pineapple stem starch as a substitute for corn grain or ground cassava in a cattle feedlot for 206 or 344 days: feedlot performance, carcass characteristics, meat quality, and economic evaluationKhongpradit A., Boonsaen P., Homwong N., Matsuba K., Kobayashi Y., Sawanon S.2022Tropical Animal Health and Production
  54(4)
  0
  28Use of coculture fibrolytic ruminococcus albus KU-F152 and non-fibrolytic selenomonas ruminantium S137 for improving fiber digestibility and nutrition values of rice straw and para grass in in vitro ruminal fermentationPiamya P., Hattakum C., Hattakum C., Chiang H., Sawanon S., Sawanon S.2017Buffalo Bulletin
  36(4),pp. 639-652
  0
  29Isolation and partial characterization of ruminococcus flavefaciens from the rumen of swamp buffaloBoonsaen P., Poonko S., Kanjanapruetipong J., Wongchawalit J., Phiriyangkul P., Sawanon S., Sawanon S.2019Buffalo Bulletin
  38(2),pp. 311-325
  0