Person Image

  Education

  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วท.ม.(จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • Dr.Agr.Sci.(Food Science and Technology), Nagoya University, ญี่ปุ่น

  Expertise Cloud

  FermentationActinomucor spp.Agricultural wasteamylaseAnaerobic bacteriaanaerobic digestionAnaerobic digestion, Biogas, Jatropha cubiodegradationbioenergyBiogasBiohydrogen productionbio-hydrogen productionBiomethaneBioremediationBrewery sludgeBrewery wastewaterBroilerBroilerscellulosic pretreatmentchitosanCopperDetoxificationdissolved oxygenE. coliFeed supplementationFermentationfermented soybean curdflavorGas productionGlobal warminghalotolerantHeavy metalheavy metalsHydrogenHydrogen peroxideimmobilized lipaseimmune responseIndustrial wastewaterIntestineJatropha curcasKineticsKoji pure cultureLactic acid bacteriaLipaseMembrane SeparationMetal-resistant strainsmethaneMixed cultureMixed microbial cultureNewcastle diseaseoxidation pondpaper wastephenanthrenePolycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAH)Pretreatment of substrateProbioticsproteasePulping sludgered riceRenewaval EnergyRhizopus sp.SatoSolar radiationSRBStarter(Loog-Pang)sufuSulfate reducing bacteriaSulfate reducing bacteria Sulfate reducing conditionsulfate reductiontau-hu-yeeThai traditional fermentationtoxicity testtwo-stage operation Waste Water TreatmentwastewaterWastewater treatmentการบำบัดไร้ออกซิเจน, ก๊าซชีวภาพ, สบู่ดำ,การย่อยสลายทางชีวภาพการยึดเกาะ (Immobilization)การลดปริมาณซัลเฟตการศึกษาความเป็นพิษไก่กระทงไก่เนื้อไคโตแซนตะไคร้ตัวรองรับอนินทรีย์แบคทีเรีย (Bacteria)โปรไบโอติกส์พีเอเอช (PAHs)ระบบบำบัดไร้ออกซิเจนโรคนิวคาสเซิลโลหะหนักไลเปสตรึงรูปสารเสริมไส้เดือนฝอยเอนไซม์ไลเปส

  Interest

  Fermentation, Waste Water Treatment, Biogas, Renewaval Energy

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 6 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 23 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 15 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 16 เรื่อง (เชิงวิชาการ 16 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Effect of sulfate on the methanogenic activity of a bacterial culture from a brewery wastewater during glucose degradationSinbuathong N., Khaodhiar S., Liengcharernsit W., Sirirote P., Watts D.2007Journal of Environmental Sciences
  19(9),pp. 1025-1027
  20
  2l-serine production from methanol and glycine with an immobilized methylotrophSirirote P., Tsuneo Y., Shoichi S.1988Journal of Fermentation Technology
  66(3),pp. 291-297
  19
  3Additional paper waste in pulping sludge for biohydrogen production by heat-shocked sludgeChairattanamanokorn P., Chairattanamanokorn P., Tapananont S., Detjaroen S., Sangkhatim J., Anurakpongsatorn P., Sirirote P.2012Applied Biochemistry and Biotechnology
  166(2),pp. 389-401
  15
  4Production of l-serine from methanol and glycine by resting cells of a methylotroph under automatically controlled conditionsSirirote P., Yamane T., Shimizu S.1986Journal of Fermentation Technology
  64(5),pp. 389-396
  14
  5Biogas production from two-stage anaerobic digestion of Jatropha curcas seed cakeSinbuathong N., Sirirote P., Sillapacharoenkul B., Munakata-Marr J., Chulalaksananukul S.2012Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects
  34(22),pp. 2048-2056
  13
  6Evaluation of half‐life of immobilized enzyme during continuous reaction in bioreactors: A theoretical studyYamane T., Sirirote P., Shimizu S.1987Biotechnology and Bioengineering
  30(8),pp. 963-969
  10
  7Control of aflatoxigenic strains by Cinnamomum porrectum essential oilSukcharoen O., Sirirote P., Thanaboripat D.2017Journal of Food Science and Technology
  54(9),pp. 2929-2935
  9
  8Economic significance of increasing cell mass concentration for metabolite production -A theoretical study-Yamane T., Sirirote P., Shimizu S.1988Journal of Fermentation Technology
  66(1),pp. 93-102
  5
  9Heavy metal resistant anaerobic bacterial strains from brewery digester sludgeSinbuathong N., Sirirote P., Watts D., Chulalaksananukul S.2013International Journal of Global Warming
  5(2),pp. 127-134
  4
  10Kinetic comparison of microbial assemblages for the anaerobic treatment of wastewater with high sulfate and heavy metal contentsSinbuathong N., Sirirote P., Liengcharernsit W., Khaodhiar S., Watts D.J.2009Journal of Environmental Biology
  30(1),pp. 11-15
  3
  11Inhibitory activities of Myristica fragrans essential oil on aflatoxigenic strainsSukcharoen O., Sirirote P., Thanaboripat D.2019Biotropia
  26(1),pp. 16-22
  3
  12Streptomyces musisoli sp. nov., an actinomycete isolated from soilDuangupama T., Intaraudom C., Pittayakhajonwut P., Suriyachadkun C., Tadtong S., Sirirote P., Tanasupawat S., Thawai C.2021International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
  71(7)
  1
  13Nature of solar radiation as encouraged to produce an increment of dissolved oxygen and hydrogen peroxide in oxidation ponds for community wastewater treatment at h.m.the king's LERD project site in phetchaburi province, ThailandPattamapitoon T., Sirirote P., Pakkong P., Chunkao K.2013Modern Applied Science
  7(6),pp. 26-41
  1
  14Potential of Melodorum fruticosum Lour. essential oil against aflatoxigenic Aspergillus strainsSukcharoen O., Sirirote P., Thanaboripat D.2018International Food Research Journal
  25(2),pp. 534-539
  1
  15L-serine Formation from Methanol and Glycine with Immobilized MethylotrophSirirote P., Yamane T., Shimizu S.1988Nippon Nogeikagaku Kaishi
  62(3),pp. 614-619
  0
  16Streptomyces sennicomposti sp. nov., an actinomycete isolated from compost of Senna siamea (Lam.)Duangupama T., Pittayakhajonwut P., Intaraudom C., Suriyachadkun C., Sirirote P., He Y.W., Thawai C.2022International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
  72(4)
  0