Person Image

  Education

  • วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย

  Expertise Cloud

  ??-hemolyticAeromonas septicemiaAntimicrobial resistance (AMR)arcuate nucleusAsian elephantBeta-glucanBiogas systembovine tuberculosisbuffaloesBursa of Fabricius atrophycattleconcurrent infectiondiagnosticsDiet administrationDNA extractiondouble quenched probe RT-qPCRdouble quenched TaqMan ProbeDrug sensitivityduck circovirusducksE. coliElephant Endotheliotrophic Herpesviruselephant endotheliotropic herpesvirus (EEHV)Elephant herpesvirusEncephalitozoon cuniculiEscherichia coliEscherichia coli (E. coli)Feedsfish farmsFlavivirusfowl adenovirusgenogroupgenome sequencegenotypinggiant snakeheadGrowthHigh-Resolution MelthypothalamusImmunityImmunostimulantin situ hybridizationinclusion body hepatitisIngredientskisspeptin neuronsLAMPlateral flow dipstick assayLitopenaeus vannameiM. hyopneumoniaeMycobacterium bovisnatural infectionNested PCRPacific white shrimppathogenesispathologyPCRPEDVPFGEphylogenetic analysisphylogenetic analysis Pigpolar tube protein 1Polymerase Chain ReactioPorcine circovirus type 2porcine epidemic diarrhea virusPorcine reproductive and respiratory syndrome virusprokaryotic expression systemrabbitreal-time PCRReal-time Polymerase Chain ReactionReal-time RT-PCRrecombinant proteinvaccineVirulence factorsWaterการเจริญเติบโตการรอดตายกุ้งขาวแวนนาไมความหลากหลายความหลากหลายทางพันธุกรรมโครงสร้างขนจำแนกชนิดสัตว์เทคนิค loop-Mediated Isothermal Amplificationเทคนิคอิมมูโนฮีสโตเคมีเทคโนโลยีชีวภาพ และอณูวินิจฉัยเบต้ากลูแคนโปรตีนโครงสร้างพาร์โวไวรัสในเป็ดเทศพาร์โวไวรัสในห่านฟาล์ว อะดีโนไวรัสแมวเปอร์เซียไมโตคอนเดรียดีเอ็นเอระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะโรคถุงน้ำในไตโรคพีอาร์อาร์เอสไวรัสพีอาร์อาร์เอส จีโนไทป์สองส่วนผสมอาหารสายพันธุ์อเมริกาสุกรอาหารสัตว์อินคลูชั่นบอดี เฮปาไตติส

  Interest

  เทคโนโลยีชีวภาพ และอณูวินิจฉัย

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการคลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 23 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 12 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 11 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Genotypic and phenotypic situation of antimicrobial drug resistance of Escherichia coli in water and manure between biogas and non-biogas swine farms in central ThailandDawangpa A., Lertwatcharasarakul P., Ramasoota P., Boonsoongnern A., Ratanavanichrojn N., Sanguankiat A., Phatthanakunanan S., Tulayakul P.2021Journal of Environmental Management
  279
  16
  2Subclinical infection of captive Asian elephants (Elephas maximus) in Thailand with elephant endotheliotropic herpesvirusSripiboon S., Sripiboon S., Ditcham W., Vaughan-Higgins R., Jackson B., Robertson I., Thitaram C., Angkawanish T., Phatthanakunanan S., Lertwatcharasarakul P., Warren K.2020Archives of Virology
  165(2),pp. 397-401
  7
  3Biological and environmental factors associated with the detection of elephant endotheliotropic herpesvirus in asian elephants (Elephas maximus) in thailandHengtrakul P., Sudlapa P., Chaisurat N., Sodsaengthien S., Chamnankij C., Noimoon S., Punkong C., Phatthanakunanan S., Lertwatcharasarakul P., Sripiboon S.2020Journal of Veterinary Medical Science
  82(12),pp. 1808-1815
  4
  4Streptococcus agalactiae Serotype VII, an Emerging Pathogen Affecting Snakeskin Gourami (Trichogaster pectoralis) in Intensive FarmingPulpipat T., Boonyawiwat V., Moonjit P., Sanguankiat A., Phatthanakunanan S., Jala S., Surachetpong W.2023Transboundary and Emerging Diseases
  2023
  3
  5Concurrent infections of Streptococcus iniae and Aeromonas veronii in farmed Giant snakehead (Channa micropeltes)Pulpipat T., Heckman T.I., Boonyawiwat V., Kerddee P., Phatthanakunanan S., Soto E., Surachetpong W.2023Journal of Fish Diseases
  1
  6Expression of recombinant S2 domain of Spike protein of Porcine epidemic diarrhea virusSritun J., Inthong N., Jala S., Phatthanakunanan S., Sirinarumitr K., Lertwatcharasarakul P., Sirinarumitr T.2021Thai Journal of Veterinary Medicine
  51(2),pp. 221-230
  1
  7Expression of the recombinant C-terminal of the S1 domain and N-terminal of the S2 domain of the spike protein of porcine epidemic diarrhea virusSritun J., Inthong N., Jala S., Phatthanakunanan S., Satchasataporn K., Sirinarumitr K., Lertwatcharasarakul P., Sirinarumitr T.2021Veterinary World
  14(11),pp. 2913-2918
  0