เทคนิคการเปลี่ยนรูปวัตถุดิบชีวมวลเบื้องต้นด้วยสารละลายฤทธิ์กรด - ด่าง และวิธีกลต่อคุณภาพผลผลิตชีวมวล ผลิตภาพก๊าซชีวภาพ และองค์ประกอบของก๊าซชีวภาพ