Person Image

  Education

  • วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2552
  • วศ.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2560
  • วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549

  Expertise Cloud

  Air ConditionAir conditioning and refrigerationAllergyAutomatic ControlBallbar DiagnosticsBedding ComponentBiogasBiogas Motorcycle.Carbon Dioxidecarbon dioxide adsorptionCFDCNC machining centersComposite MaterialsControllercooling padcoordinate measuring machineDCP-FI Enginedouble ball-barDouble pipe heat exchangersDouble-pipe Heat ExchangerDust miteDust mite allergyDust mite free pillowevaporative cooling systemFlatnessFlatness ToleranceFluid FlowGas Adsorptiongeenhousegeometrical errorsGeometrical ToleranceGreen MaterialsHeat and Mass TransferHeat exchangerHeat ExchangersHeat transferHFC-32high precision mechanical partsHybrid EngineHybrid FeederLab-on-a-Chipmarigold seedlingMetal cation modified zeolite YMethanemethane adsorptionPDMS LOCpositional toleranceR-32sakon nakhonSheep BloodTransmissionWaste-to-Energyworking areazeolite Yกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพก๊าซชีวภาพการเกษตรการขับเคลื่อนชนิดหมุนวนของไหลจุลภาคของไหลนาโนข้าวข้าวเปลือกฮางงอกข้าวไรซ์เบอรี่ครามความปลอดภัยเครื่องจักรกลการเกษตรเครื่องตากข้าวเครื่องบรรจุเครื่องยนต์เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเครื่องอัดก๊าซชีวภาพฉนวนใยแก้วฉนวนรถยนต์ชุดกวนผสมน้ำครามชุดตรวจภาคสนามชุดบีบอัดเนื้อครามซีโอไลต์วายซีโอไลต์วาย สารกำจัดแมลง การเกษตร ชุดตรวจภาคสนามเนื้อครามพลังงานแมลงไมโครแคปซูลระบบความปลอดภัยวัสดุวิศวกรรม กลศาสตร์ประยุกต์สารกำจัดแมลงสารชีวภาพห้องปฏิบัติการบนชิปแอนโทไซยานิน

  Interest

  กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ, วัสดุวิศวกรรม กลศาสตร์ประยุกต์

  Administrative Profile

  • มิ.ย. 2562 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล
   • ห้องศูนย์การผลิตเนื้อคราม ชั้น 1 อาคารศูนย์การผลิตเนื้อครามจากกลุ่ม ผ้าย้อมครามบ้านคำข่า ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 18 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 10 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 4 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง, สิทธิบัตร 2 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 4 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1A standard procedure for development performance map of CNC machining centers by using double Ball-BarPhankhoksoong S., Pramuanjaroenkij A., Ngamvilaikorn T., Chungchoo C.2017Key Engineering Materials
  749 KEM,pp. 185-190
  0
  2The study of the heated air flow patterns from the condensing unit effecting on the air conditioning efficiency and the drying applicationPramuanjaroenkij A., Phondeechareon S., Pakotanang D., Aryusom A., Phankhoksoong S., Pensiriwan W., Namprakai S., Kakaç S.2014International Symposium on Advances in Computational Heat Transfer
  ,pp. 177-187
  1
  3Sampling strategy for flatness tolerance evaluation by coordinate measuring machinePhankhoksoong S., Pramuanjaroenkij A., Chungchoo C.2016Journal of Science and Technology in the Tropics
  12(1),pp. 38-49
  0
  4The Experimental Investigation of Double Pipe Heat Exchangers Prepared from Two TechniquesTongkratoke A., Pramuanjaroenkij A., Phankhoksoong S., Kakac S.2019IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  501(1)
  0
  5The experimental investigation of a double pipe heat exchanger installed inside a split-type air-conditioning systemPramuanjaroenkij A., Phankhoksoong S., Tongkratoke A., Kakac S.2018International Heat Transfer Conference
  2018-August,pp. 4823-4832
  0
  6The development of lab-on-a-chip fabricated from two moldsPramuanjaroenkij A., Bunta J., Thiangpadung J., Sansaradee S., Kamsopa P., Sodsai S., Vichainsan S., Wongpanit K., Maturos T., Lomas T., Tuantranont A., Cetin B., Phankhoksoong S., Tongkratoke A.2018IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  297(1)
  1
  7A new procedure for determining minimum sampling points for tolerance evaluation of high precision mechanical partsPhankhoksoong S., Pramuanjaroenkij A., Ngamvilaikorn T., Chungchoo C.2017Key Engineering Materials
  749 KEM,pp. 191-196
  0
  8The behaviors of three different transmission systems between a hybrid engine and a generatorPramuanjaroenkij A., Phankhoksoong S., Tongkratoke A., Pathumwan K., Ponsukkhwa R., Thipruetri P.2018ACM International Conference Proceeding Series
  1
  9The development of a simple alternative hybrid engine for gasoline, LPG and biogasPramuanjaroenkij A., Tongkratoke A., Phankhoksoong S., Kakaç S.2018ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Proceedings (IMECE)
  6A-144113
  0
  10Experimental Study of HFC-32 Split-Type Air Conditioning Systems in Different Indoor TemperaturesSaihong T., Chaweram A., Sridara P., Tongkratoke A., Phankhoksoong S., Pramuanjaroenkij A.2019IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  501(1)
  0