Person Image

Administration

Education

  • วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2552
  • วศ.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2560
  • วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 10 Project 13 7 0 0
2021 การหาประสิทธิภาพการทำงานในการใช้ระบบปรับอากาศร่วมกับระบบทำความเย็นใต้พื้น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 0 0 0 0
2020 เครื่องต้นแบบสำหรับผลิตเนื้อครามจากน้ำคราม หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
2019 การพัฒนาเครื่องตากข้าวชนิดหมุนวน หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
2019 ต้นแบบหมอนกำจัดไรฝุ่น หัวหน้าโครงการ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 2 0 0 0
2018 การกำหนดเงื่อนไขที่เหมาะสมในการขึ้นรูปแผ่นประกอบจากเศษแผ่นฉนวนกันความร้อนรถยนต์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การศึกษาทดลองใช้ของไหลนาโนในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนที่ใช้งานได้จริง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 0 0 0
2018 การพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อใช้ในชุมชนพึ่งพาตนเอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2018 การเพิ่มมูลค่าของข้าวไรซ์เบอรี่โดยการสกัดสารกลุ่มแอนโทไซยานินและเตรียมให้อยู่ในรูปของไมโครแคปซูลเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเวชสำอางและโภชนเภสัช อื่นๆ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 0 0 0
2017 หน่วยวิจัยความร้อน-ของไหล เคมีวัสดุ และเทคโนโลยี ผู้ร่วมวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 3 5 0 0
2017 ความร้อน-ของไหล เคมีวัสดุและเทคโนโลยี ผู้ร่วมวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 2 2 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0