ลักษณะของฮีโมโกลบินในสุนัขพันธุ์ไทยบางแก้ว

Publish Year National Journal 2
2014 inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกมลชนก แก้วประกิจ, exทักษอร ทองเปี่ยม, exนพัสร สุวงศ์ศักดิ์ศรี, exวรรษมน หมอยาดี, "รูปแบบซีรั่มโปรตีนของโรคมะเร็งต่อมนำเหลืองในแมวโดยวิธีเซลลูโลสอะซิเตตอิเล็กโตรโฟรีซิส", สัตวแพทย์มหานครสาร, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 89-102
2012 inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสิทธิรักษ์ รอยตระกูล, inนายวิราช นิมิตสันติวงศ์, รองศาสตราจารย์, inนางอมรรัตน์ ศาสตรวาหา, รองศาสตราจารย์, inดร.อาภัสสรา ชูเทศะ, รองศาสตราจารย์, "รูปแบบซีรัมโปรตีนในสุนัขพันธ์ไทยบางแก้วโดยใช้วิธีเซลลูโลสอะซิเตตอิเล็กโตรโฟรีซิส", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 22, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2012, หน้า 95-102