การบูรณาการอณูวิทยาเพื่อการศึกษาโคโรนาไวรัสในแมว

Sub Project

Publish Year International Journal 4
2023 exChularat Hlaoperm, exWisnu Arfian A. Sudjarwo, exJakob Ehrenbrandtner, exEndre Kiss, exGiorgia Del Favero, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, exPeter A. Lieberzeit, "Molecularly Imprinted Nanoparticle Ensembles for Rapidly Identifying S. epidermidis", Sensors, ปีที่ 23, ฉบับที่ 7, เมษายน 2023, หน้า 1-13
2023 exWassamon Moyadee, exNatdaroon Chiteafea, exSupansa Tuanthap, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exSittiruk Roytrakul, inดร.อุมาพร รุ่งสุริยะวิบูลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChaiwat Boonkaewwan, inดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, รองศาสตราจารย์, exAmonpun Rattanasrisomporn, inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, "The first study on clinicopathological changes in cats with feline infectious peritonitis with and without retrovirus coinfection", Veterinary world, ปีที่ 16, ฉบับที่ 4, เมษายน 2023, หน้า 820-827
2023 exHieu Van Dong, exThai Ha Truong, exGiang Thi Huong Tran, exWitsanu Rapichai, exAmonpun Rattanasrisomporn, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, "Porcine Sapovirus in Northern Vietnam: Genetic Detection and Characterization Reveals Co-Circulation of Multiple Genotypes", Veterinary Sciences, ปีที่ 10, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2023, หน้า 1-11
2022 exWitsanu Rapichai, exWichayet Saejung, exKotchaporn Khumtong, exChaiwat Boonkaewwan, exSupansa Tuanthap, exPeter A. Lieberzeit, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, "Development of Colorimetric Reverse Transcription Loop-Mediated Isothermal Amplification Assay for Detecting Feline Coronavirus", Animals, ปีที่ 12, ฉบับที่ 16, สิงหาคม 2022, หน้า 1-15
Publish Year National Conference 1
2023 exเอมวลี วงษ์แสงน้อย, inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, inดร.อุมาพร รุ่งสุริยะวิบูลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายคมสัน สัจจะสถาพร, "การเพาะเลี้ยงเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดนิวเคลียสเดียวในหลอดทดลองเพื่อการศึกษาฤทธิ์การอักเสบในสุนัขและแมว", การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 11 “ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพสัตวบาลไทย พลิกโฉมงานวิจัยสู่สากล”, 5 - 8 กรกฎาคม 2023, พิษณุโลก พิษณุโลก ประเทศไทย