การศึกษาซีรั่มโปรตีนฮีโมโกลบินฟีโนไทป์ของสุนัข และความสัทพันธ์กับภาวะการเกิดโรค Babesiosis.