การศึกษาค่าโลหิตวิทยาเบื้องต้นและค่าซีรั่มโปรตีนของไก่สายพันธุ์อาหรับ