การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ทางสัตวแพทย์

Sub Project

Publish Year International Journal 2
2021 exWansika Visuthsak, inดร.ยลยง วุ้นวงษ์, อาจารย์, inนายนรุตม์ ทะนานทอง, อาจารย์, inดร.ปริวรรต พูลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายณัฐวุฒิ รัตนวนิชย์โรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพิชัย จิรวัฒนาพงศ์, อาจารย์, exนันทนา โสดา, exธันยนันท์ ขมิ้นสนสกุล, exสหธัช พุทธปฏิโมกข์, inดร.มานะกร สุขมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "PCV3 in Thailand: Molecular epidemiology and relationship with PCV2", transboundary and emerging diseases, ปีที่ 68, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2021, หน้า 2980-2989
2021 inดร.ศิรินทร์ ธีระวัฒนศิริกุล, รองศาสตราจารย์, exNattarat Thangthamniyom, exChih-Jung KUO, exPloypailin Semkum, exNantawan Phecharat, exPenpitcha Chankeeree, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, "Natural phytochemicals, luteolin and isoginkgetin, inhibit 3C protease and infection of FMDV, in silico and in vitro", Viruses, ปีที่ 13, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2021, หน้า 211
Publish Year International Conference 1
2022 inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, inดร.สุภาวดี พุ่มพวง, ศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, "PROTEIN BIOINFORMATICS: THE PERSPECTIVE IN FOOD, AGRIFOOD AND FOOD FISERY", The 25th International Annual Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE25), 8 - 11 มิถุนายน 2022, ขอนแก่น ประเทศไทย