การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ทางสัตวแพทย์

Sub Project

Publish Year International Journal 4
2022 exNapakhwan Imklin, exPattaraporn Sriprasong, inนายสหธัช พุทธปฏิโมกข์, inนางสาวธันยนันท์ ขมิ้นสนสกุล, อาจารย์, inดร.ยลยง วุ้นวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพิชัย จิรวัฒนาพงศ์, อาจารย์, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, inนายนรุตม์ ทะนานทอง, อาจารย์, exRujikan Nasanit , "In vivo assessment of bacteriophages specific to multidrug resistant Escherichia coli on fecal bacterial counts and microbiome in nursery pigs", Research in Veterinary Science, ปีที่ 151, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2022, หน้า 138-148
2022 inนางสาวสิริกุล สุนทรารักษ์, อาจารย์, inนางสาวปิยธิดา อาจอ่ำ, inนางนภาภรณ์ เสนารัตน์, inนายศราวุธ อย่างธารา, inดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอัยยรัช ภุชชงค์, inดร.นฤดี เกษมสันต์, อาจารย์, inดร.มนชนก วิจารสรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLyndah Chow, exSteven Dow, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, "In Vitro Anti-Inflammatory and Regenerative Effects of Autologous Conditioned Serum from Dogs with Osteoarthritis", Animals, ปีที่ 12, ฉบับที่ 19, ตุลาคม 2022, หน้า 2717
2021 exWansika Visuthsak, inดร.ยลยง วุ้นวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายนรุตม์ ทะนานทอง, อาจารย์, inดร.ปริวรรต พูลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายณัฐวุฒิ รัตนวนิชย์โรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพิชัย จิรวัฒนาพงศ์, อาจารย์, exนันทนา โสดา, exธันยนันท์ ขมิ้นสนสกุล, exสหธัช พุทธปฏิโมกข์, inดร.มานะกร สุขมาก, รองศาสตราจารย์, "PCV3 in Thailand: Molecular epidemiology and relationship with PCV2", Transboundary and Emerging Diseases, ปีที่ 68, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2021, หน้า 2980-2989
2021 inดร.ศิรินทร์ ธีระวัฒนศิริกุล, รองศาสตราจารย์, exNattarat Thangthamniyom, exChih-Jung KUO, exPloypailin Semkum, exNantawan Phecharat, exPenpitcha Chankeeree, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, "Natural phytochemicals, luteolin and isoginkgetin, inhibit 3C protease and infection of FMDV, in silico and in vitro", Viruses, ปีที่ 13, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2021, หน้า 2118
Publish Year International Conference 1
2022 inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, inดร.สุภาวดี พุ่มพวง, ศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, "PROTEIN BIOINFORMATICS: THE PERSPECTIVE IN FOOD, AGRIFOOD AND FOOD FISERY", The 25th International Annual Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE25), 8 - 11 มิถุนายน 2022, ขอนแก่น ประเทศไทย