Person Image

  Education

  • วท.ด. วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์, วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย

  Expertise Cloud

  พอลิเมอร์ฐานคาร์บอกซิเลท24-DihydroxybenzaldehydeAGET ATRPAntifungalAntimicrobialantimicrobialsbio-based polymersBiodegradablebiodegradable plasticbiodegradable plasticsbiopolymersBlock copolymerCationic polymerschitosanComb-shapecomb-shaped copolymerComb-shaped copolymerscomb-shaped polycarboxylatecomposite hydrogelCopolyesterCopolymerscrosslinked networkepoxidized natural rubberhydrogelimpact modifierimpact strengthnatural rubberopticaloptical transparencyOptical transparentPCLPLAPoly (methyl methacrylate)poly(ethylene imine)Poly(methyl methacrylate)polybutadienepolycaprolactonePolyesterPolyethyleneiminepolylactic acidpolylactidepolytrimethylene carbonatestar-shaped polyestertoughnesstransparencytriblock copolymerUnsaturatedwound dressingโคพอลิเมอร์โครงสร้างร่างแหไคโตซานชีวภัณฑ์ซุปเปอร์พลาสติกไซส์เซอร์ซุปเปอร์พลาสติไซส์เซอร์น้ำยางธรรมชาติบิลโลโซมแบบไม่อิ่มตัวแบบสายโซ่กิ่งรูปหวีปลานิลปูนสอโปรไบโอติกส์พลาสติกชีวภาพพอลิคาโพรแลคโทนพอลิคารโพรแลคโทนพอลิไตรเมทิลลีนพอลิไตรเมทิลลีน คาร์บอเนตพอลิเมอร์ สายโซ่กิ่งรูปหวีพอลิเมอร์ประจุบวกพอลิเมอร์สังเคราะห์พอลิแลคติกแอซิคพอลิแลคติกแอซิดยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ยางผงยางอีพอกซีระบบนำส่งรักษาสภาพความใสรูปร่างคล้ายดาวแร่ดินขาวลิโปโซมวัคซีนวัสดุชีวฐานและและพลาสติกย่อยจสลายทางชีวภาพวัสดุปิดแผลไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยไวรัสโรคพิษสุนัขบ้าไวรัสโรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบใสเตร็ปโตคอกคัส ซูอิสสเตร็ปโตคอกโคซีสสังเคราะห์พอลิเมอร์และพอลิเมอร์ดัดแปรสารต้านไวรัสสารเติมแต่งในปูนซีเมนต์สารเสริมสภาพความแข็งเหนียวสารเสริมสภาพพลาสติกสุกรสุนัขเอชไอวีเอพีพีแอปตาเมอร์แอโรโมแนสไฮโดรเจล

  Interest

  สังเคราะห์พอลิเมอร์และพอลิเมอร์ดัดแปร, วัสดุชีวฐานและและพลาสติกย่อยจสลายทางชีวภาพ

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 16 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 8 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)