Person Image

  Education

  • วท.ม. (อณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2552
  • PhD (Comparative Biomedical Sciences), ีUniversity of Wisconsin-Madison, สหรัฐอเมริกา, 2559
  • สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาล้ยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549

  Expertise Cloud

  Alphavirusamino acid sequenceanimal experimentanimal modelANIMAL-MODELSantibody test kitsantigen specificityantigenicityarea under the curveArticlebinding affinityBlood chemistrycarriercesarean sectionChikungunyaClove oilCommon digital extensor tendoncontrolled studyCytologydegenerative joint diseaseDEPENDENT CELLULAR CYTOTOXICITYDiagnostic imagingDNA VACCINESdogE2E2 proteinefficacyeggsELISAemerging and re-emerging infectious diseasesepidemiological surveillanceepitopeestrogen ? receptorFC-GAMMA-Rfield testFrancisella orientalisFrench bulldoggiant gouramiH5N1HalothaneHematologyHorsehumanHybrid clarias fishIC50IMMUNE-RESPONSESimmunodetectionimmunoreactivityINACTIVATED INFLUENZA VACCINESindirect ELISAlargemouth bassLeporidaeLeptospiraLeptospira biflexaLeptospira borgpeterseniiLeptospira interrogansleptospirosisleucine rich repeat proteinleucine-rich repeat (LRR)Lymphocytic tenosynovitisMONOCLONAL-ANTIBODIESMosaicMS-222Mucosal vaccineNeuraminidaseNile tilapianonhumanNONHUMAN-PRIMATESone healthoral rabies vaccineouter membrane protein LipL32pathogenicitypeptidepolo ponypolyculturepredictive valueprogesterone receptorprotein secondary structurerabies vaccinereal time polymerase chain reactionrecombinant proteinreproductive organsreverse geneticssensitivity and specificityseroprevalenceserotypesignal noise ratioSTALK-SPECIFIC ANTIBODIESSynovial fluidtarsustenosynovitistilapiatilapia lake virusชีวภัณฑ์ชุดตรวจภูมิคุ้มกันชุดตรวจสอบเชื้อไวรัสบิลโลโซมแบคทีเรียสุกร

  Interest

  Virology, Immunobiology, Pathology

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 6218, 6624 ชั้น 2, 6 อาคารเรียนและปฎิบัติการ
   • ห้องห้องปฏิบัติการภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ ชั้น 2 อาคารพรีคลินิก
   • หน่วยงานคอกสัตว์ทดลอง

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 13 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 12 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 5 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Susceptibility of important warm water fish species to tilapia lake virus (TiLV) infectionJaemwimol P., Rawiwan P., Tattiyapong P., Saengnual P., Kamlangdee A., Surachetpong W.2018Aquaculture
  497,pp. 462-468
  57
  2Evidence of potential vertical transmission of tilapia lake virusYamkasem J., Tattiyapong P., Kamlangdee A., Surachetpong W.2019Journal of Fish Diseases
  42(9),pp. 1293-1300
  41
  3Broad protection against avian influenza virus by using a modified vaccinia ankara virus expressing a mosaic hemagglutinin geneKamlangdee A., Kingstad-Bakke B., Anderson T., Goldberg T., Osorio J.2014Journal of Virology
  88(22),pp. 13300-13309
  38
  4Dissecting the role of E2 protein domains in alphavirus pathogenicityWeger-Lucarelli J., Aliota M., Wlodarchak N., Kamlangdee A., Swanson R., Osorio J.2016Journal of Virology
  90(5),pp. 2418-2433
  27
  5Identifying the Role of E2 Domains on Alphavirus Neutralization and Protective Immune ResponsesWeger-Lucarelli J., Aliota M., Kamlangdee A., Osorio J.2015PLoS Neglected Tropical Diseases
  9(10)
  26
  6Mosaic H5 hemagglutinin provides broad humoral and cellular immune responses against influenza virusesKamlangdee A., Kingstad-Bakke B., Osorio J.E.2016Journal of Virology
  90(15),pp. 6771-6783
  17
  7Mucosal administration of raccoonpox virus expressing highly pathogenic avian H5N1 influenza neuraminidase is highly protective against H5N1 and seasonal influenza virus challengeKingstad-Bakke B., Kamlangdee A., Osorio J.2015Vaccine
  33(39),pp. 5155-5162
  12
  8A modified vaccinia Ankara vaccine vector expressing a mosaic H5 hemagglutinin reduces viral shedding in rhesus macaquesFlorek N., Kamlangdee A., Kamlangdee A., Mutschler J., Kingstad-Bakke B., Schultz-Darken N., Broman K., Osorio J., Friedrich T., Friedrich T.2017PLoS ONE
  12(8)
  10
  9Use of nanopore sequencing to characterize african horse sickness virus (AHSV) from the African horse sickness outbreak in thailand in 2020Toh X., Wang Y., Rajapakse M.P., Lee B., Songkasupa T., Suwankitwat N., Kamlangdee A., Judith Fernandez C., Huangfu T.2021Transboundary and Emerging Diseases
  7
  10Leptospira borgpetersenii Leucine-Rich Repeat Proteins and Derived Peptides in an Indirect ELISA Development for the Diagnosis of Canine Leptospiral InfectionsSripattanakul S., Prapong T., Kamlangdee A., Katzenmeier G., Haltrich D., Hongprayoon R., Prapong S., Prapong S.2022Tropical Medicine and Infectious Disease
  7(10)
  2
  11Diagnostic imaging features, cytological examination, and treatment of lymphocytic tenosynovitis of the common digital extensor tendon sheath in an eventing horseChanda M., Chanda M., Klinphayom C., Sungsuwan T., Senarat W., Thongkham E., Kamlangdee A., Senarat N.2021Veterinary and Animal Science
  14
  1
  12Radiographic and ultrasonographic appearances of chronic tenosynovitis of the lateral extensor tendon at the right tarsus in an Argentinian polo ponyChanda M., Pongpradit A., Theerapan W., Kamlangdee A., Puangthong C., Jarutummasiri T.2021Thai Journal of Veterinary Medicine
  51(2),pp. 395-399
  1