ความสัมพันธ์ระหว่างซีรั่มโปรตีนกับสภาวะการณ์เกิดโรคช่องท้องอักเสบติดต่อในแมว