การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบโปรตีนในของเหลวร่างกายของสุนัขพันธุ์ไทยหลังอานและสุนัขพันธุ์ไทยบางแก้ว

Publish Year National Journal 1
2012 inดร.อาภัสสรา ชูเทศะ, รองศาสตราจารย์, exจตุพร หนูสุด, exราชันย์ อัพภัยชา, "การศึกษาซีรัมโปรตีนของช้างเลี้ยงในจังหวัดชลบุรี โดยเซลลูโลสอะซิเตต อิเล็กโตรโฟรีซิส", วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข., ปีที่ 22, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2012, หน้า E1-E8
Publish Year National Conference 1
2012 inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวิราช นิมิตสันติวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อาภัสสรา ชูเทศะ, รองศาสตราจารย์, exสิทธิรักษ์, "รูปแบบซีรัมโปรตีนในสุนัขพันธุ์ไทยบางแก้วโดยวิธีเซลลูโลสอะซิเตตอิเล็กโตรโฟรซิส", การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 18 ของ สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งปรเทศไทย , 15 - 16 พฤษภาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย