การตรวจหาเชื้อไวรัสลิวคีเมียโดยใช้ชุดทดสอบ ELISA และวิธี nested PCR จากเลือดแมว

Publish Year National Journal 1
2018 inดร.ทัศนีย์ เจริญทรง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "บทความทบทวนวรรณกรรม: การพยากรณ์โรคและการรักษาแมวที่เป็นมะเร็งต่อมน้้าเหลือง", Journal of Kasetsart Veterinarians, ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 56-68
Publish Year National Conference 1
2018 exน.ส.จุฑาพร, inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, inดร.ทัศนีย์ เจริญทรง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินค่าทางพยาธิวิทยาคลินิกในแมวมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่รักษาด้วยเคมีบำบัด", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 56 ในงานวันเกษตรแห่งชาติ สาขาสัตวแพทยศาสตร์, 31 มกราคม 2018, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย