การศึกษาฟีโนไทป์และคุณสมบัติทางเคมีของฮีโมโกลบินสุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน

Publish Year National Journal 1
2010 inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, exSittiruk Roytrakul, inดร.ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อาภัสสรา ชูเทศะ, รองศาสตราจารย์, "Hemoglobins in Thai Ridgeback Dogs: Chromatoraphic, Electrophoretic and Mass Spectrometric Studies", วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.(KKU. Veterinary Journal), ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2010, หน้า 133-142
Publish Year National Conference 1
2008 inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.อุคเดช บุญประกอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ฮีโมโกลบินของสุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน: การแยกให้บริสุทธิ์โดยเจลฟิลเทรชันคอลัมน์โครมาโตกราฟฟีและศึกษาน้ำหนักโมเลกุลโดยแมสสเปกโทรเมทรี และโซเดียมโดดีซิลซัลเฟตพอลิอะคริลาไมด์เจลอิเล็กโตรโฟรีซีส", การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 14 ประจำปี 2551, 28 - 30 เมษายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย