รูปแบบซีรั่มโปรตีนของโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในแมวโดยวิธีเซลลูโลสอะซิเตตอิเล็กโตรโฟรีซิส