การตรวจหาและพิสูจน์ชนิดของแบคทีเรียจีนัส Helicobacter ในชิ้นเนื้อกระเพาะอาหารของสุนัข