การศึกษาโปรติโอมิกในปัสสาวะและซีรัมของสุนัขที่ป่วยด้วยโรคไตเรื้อรัง

Publish Year National Conference 1
2013 exสมชาติ เปรี่ยมสูงเนิน, exสุวิช บญโปร่ง, inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, exศรีน้อย ชุ่มคำ, "ค่าโลหิตวิทยาและค่าชีวเคมีในเลือดของกระบือปลักที่เป็นโรคบรูเซลโลซิส", การประชุมวิชาการ งานเกษตรนเรศวร (เกษตรภาคเหนือตอนล่าง)ครั้งที่ 11, 30 - 31 กรกฎาคม 2013, เมือง พิษณุโลก ประเทศไทย