การศึกษาระบบภูมิคุ้มกันของกุ้งก้ามกรามและยีนที่ควบคุม

Publish Year International Conference 4
2015 exนายธัญญะ จูงาม, inดร.ณิชนันทน์ แมคมิลแลน, อาจารย์, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, "Characterization and response analysis of complementary DNA (cDNA) encoding heat shock protein 40 (hsp40) gene of giant freswater prawn under temperature and bacterial induction conditions", International Fisheries Symposium, 1 ธันวาคม 2015 - 4 มกราคม 2016, Penang มาเลเซีย
2012 inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, exAung Toe, "STRUCTURAL CHARACTERIZATION AND EXPRESSION ANALYSIS OF A cDNA ENCODING NOVEL PACIFASTIN HEAVY CHAIN GENE IN GIANT FRESHWATER PRAWN, Macrobrachium rosenbergii (De Man, 1879)", International Fisheries Symposium (IFS2013), 6 - 8 ธันวาคม 2012, Can THo สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2012 inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, exAung Toe, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, "Structural characterization and expression analysis of a cDNA encoding novel pacifastin heavy chain gene in giant freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergii (De Man, 1878)", International Fisheries Symposium (IFS2013), 6 - 8 ธันวาคม 2012, Can Tho สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2008 inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, "Characterization and Expression Analysis of a Complementary DNA (cDNA) encoded Serine Proteinase Inhibitor (SPI) Gene of Giant Freshwater Prawn (Macrobrachium rosenbergii, de Man)", The 5th World Fisheries Congress 2008, 20 - 24 ตุลาคม 2008, ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 4
2013 exวิโรจน์ ลิขิตตระกูลวงศ์, inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, inดร.สุภาวดี พุ่มพวง, ศาสตราจารย์, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาคุณลักษณะทางอณูวิทยา Complementary DNA (cDNA) และการแสดงออกของยีน ?-2Macroglobulin ชนิดใหม่ในกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii, de Man)?", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51 สาขาประมง, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
2012 exอ่อง โท, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาโครงสร้าง cDNA ของยีน Pacifastin heavy chain ที่ทำหน้าที่ในการขนส่งธาตุเหล็กในกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii)", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exนวนิตย์ คล่องแคล่ว, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาคุณลักษณะ Complementary DNA (cDNA) และการแสดงออกของยีน Antimicrobial peptide ในกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii, de Man)", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exพรพิมล ทิวแพ, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาโครงสร้าง complementary cDNA และการแสดงออกของยีน Serine proteinase inhibitor ในกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii, de Man)", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย