การพัฒนา probiotics ในปลาดุกอุย

Publish Year International Journal 3
2021 exNur Hidayahanum Hamid, exHassan Mohd Daud, inดร.พัฒนพล ขยันสำรวจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHasliza Abu Hassim, exMd Sabri Mohd Yusoff, exSiti Nadia Abu Bakar, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, "Short- and Long-term Probiotic Effects of Enterococcus hirae Isolated from Fermented Vegetable Wastes on the Growth, Immune Responses, and Disease Resistance of Hybrid Catfish (Clarias gariepinus x Clarias macrocephalus)", Fish and Shellfish Immunology, ปีที่ 114, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2021, หน้า 1-19
2019 exAnurak Bunnoy, inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, inดร.พัฒนพล ขยันสำรวจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Acinetobacter Strain KUO11TH, a Unique OrganismRelated to Acinetobacter pittii and Isolated from theSkin Mucus of Healthy Bighead Catfish and ItsEfficacy Against Several Fish Pathogens", Microorganisms, ปีที่ 7, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2019, หน้า 1-549-27
2019 exAnurak Bunnoy, inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, "Probiotic Effects of a Novel Strain, AcinetobacterKU011TH, on the Growth Performance,Immune Responses, and Resistance againstAeromonas hydrophila of Bighead Catfish(Clarias macrocephalus Gu?nther, 1864)", Microorganisms , ปีที่ 7, ฉบับที่ 12, พฤศจิกายน 2019, หน้า 1-613-30