การศึกษาเปรียบเทียบระบบการเพาะพันธุ์ปลานิลในบ่อดิน บ่อซีเมนต์ และในกระชังแขวนลอยในบ่อดิน เพื่อการผลิตลูกปลานิลเพศผู้เชิงพาณิชย์