ผลของ Lignin ต่อการต้านทานเชื้อไวรัส YHV และ TSV ในกุ้งกุลาดำและกุ้งขาวแวนมาไมย์

Publish Year International Journal 1
2018 inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, อาจารย์, exKaoru Hamano, exIsao Tsutsui, exKenji Iiyama, "Immunostimulation and yellow head virus (YHV) disease resistance induced by a lignin-based pulping by-product in black tiger shrimp (Penaeus monodon Linn.)", Fish and Shellfish Immunology, ปีที่ 72, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ - เมษายน 2018, หน้า 494-501