การศึกษาโครงสร้าง Complementary DNA (cDNA) และการแสดงออกของยีน Heat shock Proteins ในกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii)

Publish Year International Conference 1
2013 exนายธัญ จูงาม, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "CHARACTERIZATION AND EXPRESSION ANALYSIS OF a cDNA ENCODING GLUCOSE REGULATED PROTEIN 78 (GRP78) GENE OF GIANT FRESHWATER PRAWN )Macrobrachium rosenbergii)", 3rd International Fisheries Symposium, 29 พฤศจิกายน 2013, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2013 exนายธัญญะ จูงาม, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุ ณลั กษณะของ Complementary DNA และการแสดงออกของยีน Heat Shock Protein 90 (hsp90)ในกุ้ งก้ ามกราม (Macrobrachium rosenbergii)", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51 สาขาประมง, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, อื่นๆ ประเทศไทย