การศึกษาประสิทธิภาพของสารลิกนินต่อการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันและการยับยั้งไวรัสหัวเหลืองในกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei)

Publish Year International Journal 1
2021 exนางสาวนวนิตย์ คล่องแคล่ว, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางมนทการ์น ท้ามติ่น, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, "Chemical composition of a hot water crude extract (HWCE) from Ulva intestinalis and its potential effects on growth performance, immune responses, and resistance to white spot syndrome virus and yellowhead virus in Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei)", Fish and Shellfish Immunology, ปีที่ 112, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2021, หน้า 8-22
Publish Year National Conference 1
2009 exSuwinai Pankao, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, exKaoru Hamano, exIso Tsutsui, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาพิษเฉียบพลัน ผลต่อภูมิคุ้มกันและความสามารถในการต้านทานเชื้อไวรัสของสารลิกนิน (Lignin) ในกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei Boone, 1931)", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009