การศึกษาโครงสร้างทางอณูวิทยาของ Complementary DNA (cDNA) และการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของยีน Anti-lipopolysaccharide factor ในกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii de Man)