การประยุกต์ใช้เพปไทด์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อการควบคุมโรคตับวายเฉียบพลันในระบบการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล